M-mG-Å-ÆâP-¤Û-ÇoÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-±ô¼-¤ï-¤hº-Mz-»ôh-ºhÝG


2007.10.26

{}ü üM-mG-mP-q-¾ºÛ-Å-ÆâP-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-ÇÀ¼-»P-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-±ô¼-¤ï-¤hº-Mz-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hïºP-m-mÛP-¾ôºÛ-uÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-M-mG-GÛ-Å-ÆâP-¤Û-ÇoÅ-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-¾-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-¾G-bà-¤±ôm-V-Çtä-®¤-»P-¤ïh-qºÛ-zôh-¤Û-±ô¼-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-hôm-Aïm-ŸÛG-fôm-»ôh-q-hP-ü h-V-hôm-Aïm-hï-fôm-mÅ-bG-bG-¾ô-GTÛG-xÛm-XïÅ-ü h-¼ïÅ-uÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-zTô-zMh-ZÛm-HÛ-ÇS-iôºÛ-Vß-±ôh-zTß-GTÛG-hP-xïh-;ºÛ-G»Å-G»ôm-¾-ü ÇÀ¼-»P-M-mG-GÛ-mP-q-¾ºÛ-Å-ÆâP-Zïm-dôG-q-±ôÅ-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-¾-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-¤Û-IPÅ-39¾Å-Iâz-qºÛ-¤Û-±ôGÅ-ˆÛ-Fôh-¤ï-¤hº-fïPÅ-¤-GÅÞ¤-Mz-»ôh-TÛP-ü »Ûm-mºP-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-¤Dm-±ô-¾-©Å-Bôm-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-ºhÝG-¾-ü ƒô¾-‚ô¾-¾-»ôP-¤Dm-¤Û-±ôGÅ-hïºÛ-mP-mÅ-¤Û-36ƒôÅ-‚ô¾-fÞz-bï- D-Å-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-b-¤m-bà¼-zhï-fP-PP-º‚ô¼-fÞz-»ôh-q-hP-ü hï-¤Ûm-zôh-¤Û-GÅÞ¤-M-mG-GÛ-Å-ÆâP-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG GŸm-»P-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¿eï-GmÅ-mÅ-GÅÞPÅ-q¼- h-¼ïÅ-M-mG-GÛ-Å-ÆâP-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-mP-q-¾ºÛ-Å-DÞ¾-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-ƒôÅ-‚ô¾-z-zôh-¤Û-GÅÞ¤-qô-hïºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GŸÛGÅ-m-ü º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-GTÛG-GÛ-¤±m-¾-n¤-M¾-ºyÛm-¾Å-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hP-ü DôP-mÛ-zôh-Í-¤hô-„À-ƒP-Å-DÞ¾-mÅ-»Ûm-ŸÛP-ü h-¾ô-¾ô-IPÅ-21¾-ÇÀïzÅ-wïzÅ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-¾-ü »P-zôh-¤Û-GTÛG-GÛ-¤±m-¾-„Àô-z¸P-¤fº-»Å-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hP-ü Í-¤hô-¼ïz-GôP-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP-ü h-¾ô-¾ô-IPÅ-33¾-wïzÅ-»ôh-q-hP-ü »P-hï-¤Ûm-zôh-¤Û-GTÛG-GÛ-¤±m-¾-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hP-ü DôP-zôh-D¤Å-DÞ¾-HÛ-ºzº-¾Û-fP-mÅ-»Ûm-ŸÛP-ü h-¾ô-¾ô-IPÅ-21¾-wïzÅ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་སར་ཕྱི་ནས་མི་ཚོགས་འཛོམས་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐབས་བྱས་མིན་ལ་མ་བལྟོས་བར་མི་གྲངས་ཁྲི་ཚོ་མང་པོ་འཛོམས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎