zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z-DG-GTÛG-¾-M-mG-¤fº-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-»ôh-ºhÝG


2007.10.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-mÅ-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-hÝ-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z-DG-GTÛG-¾-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mÅ-M-mG-GÛ-¤fº-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-z-zôh-¤Û-DG-TÛG-¾-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mÅ-M-mG-GÛ-¤fº-¤±¤Å-ÆâP-BôzÅ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-hôm-Aïm-mP-zôh-¤Û-ºVÛ-©Å-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-‚ãP-¤ïh-ˆP-ƒôÅ-‚ô¾-z-zôh-¤Û-±ôºÛ-Fôh-mÅ-ºGº-ÁÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü »P-GôP-ŸÝÅ-±m-qÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-m- xÛ-¾ô-2006¾ôºÛ-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z-zhÝm-zTß-®¤-zôh-mÅ-ƒô¾-‚ô¾-hÝ-»ôP-zºÛ-Ç+zÅ-mP-q-¾ºÛ-Å-V-hï-G¼-M-mG-GÛ-¤fº-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-bï-hïºÛ-Fôh-mÅ-z®ßm-q-GŸôm-BïÅ-ŸÛG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-G-mP-zŸÛm-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-±ïÅ-18ZÛm-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mP-q-¾-zMãh-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-Lm-GŸôm-zÇkô¤Å-30®¤-»ôh-q-hï-±ô¼-»P-¤fº-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་མཛོད་གསར་སྐྲུན་ཆེད་བོད་ནང་གི་རེབ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་བ་བདུན་གྱི་ས་ཞིང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎