M-¤Û-¼ÛGÅ-¿S-¾-yâ-GÝ-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-z®ôm-zTßG-‚Å-ºhÝG


2007-03-21
Share

{}ü üM-mG-GÛ-¿Ëô-Á¼-wËà-Tm-ŸÛP-Vïm-HÛ-FÛ¤Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-M-¤Û-¼ÛGÅ-¿S-¾-yâ-GÝ-z®m-FÛh-‚Å-q-hP-FÛ¤Å-ºG¾-HÛÅ-yâ-GÝ-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-¾ô-¿S-mÅ-±ï-z®ôm-z¼-HÛ-z®ôm-ºWâG-fG-GTôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zºÛ-mPü GôP-Gž-¤Û-¿S-qôÅ-¾×ôP-»m-IôP-Eï¼-HÛ-Zï-ºyÛÅ-ˆÛ-IôP-ŸÛG-mÅ-yâ-GÝ-zŸÛ-z®m-FÛh-‚Å-bï-hïºÛ-Zï-ºDô¼-HÛ-IôP-Eï¼-mÙ-Ím-mP-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-Gż-ÁôG-hïºÛ-fôG-¾-yâ-GÝ-hï-hG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-GP-ºi-VGÅ-»ôh-¤ïh-hP-yâ-GÝ-hï-hG-zÞ-hP-zÞ-¤ô-WÛ-»Ûm-ÅôGÅ-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Gž-zOGÅ-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü M-mG-mP-yâ-GÝ-hP-zÞh-¤ïh-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-qºÛ-hôm-Aïm-mÛ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-h;º-P¾-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-qºÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-ºôG-EÛ¤-±P-¼ï¼-yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-BïÅ-VôG-GÛ-¤ïh-q-»Ûm-ŸÛPü xÛ-¾ô-2005 ¾ô¼-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-M-mG-GÛ-¿Ëô-xôGÅ-JËôP-bôP-ŸÛP-Vïm-mP-yâ-GÝ-mG-±ôP-Mz-¤Dm-HÛ-WG-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-ŸÛG-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-z-hPü WG-±ôGÅ-hï-»ÛÅ-yâ-GÝ-38 z®m-FÛh-‚Å-»ôh-q-hP-¤P-Vï-z-¤Û-±ôGÅ-Vï-zºÛ-Fô¤-¼ºÛ-mP-mÅ-z®m-FÛh-‚Å-bï-xÛ-¾ô-2001 hP-2004 z¼-¾-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།