zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºIm-zÇkݼ-D-xôGÅ-ºHã¼-z-ºIô-zü


2008-03-20
Share

{}ü üzôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ˆÛ-ºIm-zÇkݼ-D-xôGÅ-¾ºP-ºHã¼-z-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-ºhÝGü fï-¶m-mP-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-IzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-GŸÝP-º²Ûm-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-wï-¼m;- ÁºïÅ-hP-ü Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¤×-»ÛP-Wâ-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-M¾-D-fôz-MãºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ŸÛz-ºWâG-‚Å-q-zMãh-ºhÅ-qºÛ-ZÛm-ÁÅ-GôP-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¾-M¾-D-fôz-MãºÛ-¼ï-z-Vï-®¤-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-»ôh-¼ïhü »Ûm-mºP-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-bà-xÛm-q-hP-ü hïºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-mÅ-iG-Gmôm-‚ïh-ÇePÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-zTÅ-¾-zdïm-fï-¶m-¤P-±ôGÅ-mÅ-ˆP-¤-ºôPÅ-q¼-fï-¶m-fôG-¾ºP-M-mG-GŸÝP-mÅ-¾PÅ-xôGÅ-hï-¿e¼-º²Ûm-¤Û-»ôP-P¤-zŤ-qºÛ-Åï¤Å-º±z-BïÅ-GŸÛ-ŸÛG-VGÅ-»ôh-ÇezÅ-¤P-±ôGÅ-mÅ-ˆP-ºôÅ-ºwïm-»Þ¾-HÛ-D-xôGÅ-¾-ºHã¼-z-GbôP-ÆÛh-q-»Ûm-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-»ôh-¼ïhü hï-mÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-M-mG-¾Å-¾ôGÅ-ÅÞ-¼P-z®m-f-hh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-zŸÛm-q-hP-ü hï-¾Å-¿kôG-bï-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-M-mG-GÛ-¤Z¤-¹-OÛ¾-GbôP-MãºÛ-ºhÝm-q-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-ºGG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-¼ÛG-GŸÝP-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-Vz-ÆÛh-±m-¼ÛG-DP-GÛ-ÇÀôz-hqôm-ºWô¼W- ±ºïÅü ¯-zºÛ-Gô-¤ÛP-bP-GÛ-¤×-»ÛP-WâÅ-¾-ym-zÞºÛ-¼ï-z-Vï-z-»ôh-ˆP-ºhÅ-qºÛ-ZÛm-¤-ºGº-ÁÅ-GôP-mÅ-z¸ÞP-zôh-hP-fï-¶m-HÛ-Gmh-hôm-GZÛÅ-ºƒï¾-VGÅ-»Ûm-qºÛ-JÀïP-ÇÀôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hïÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-xôGÅ-ÅÞ-D-xôGÅ-ºHã¼-¤Dm-»ôP-GÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-q¼-Dï-wm-»P-»ôP-GÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü »P-hï-ÇSºÛ-Gô-¤ÛP-bP-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ-¾Û-bP-ÈàÅ-¤VôG-GÛÅü ¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-wï-¼m;- Áºï-¾-Mz-Bô¼-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-mÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-ºGG-TÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།