M-¼ÛGÅ-zÞïh-TÛG-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-mÅ-M-mG-GÅP-zºÛ-¾Å-DP-GÛÅ-z®m-FÛh-‚Å-»ôh-¾ÞGÅü


2007-07-19
Share

{}ü üM-mG-GÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-q- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï- mP-Gbm-Çkôh-‚-¤Dm-M-¼ÛGÅ-zÞïh-ŸÛG-M-mG-GÅP-zºÛ-¾Å-DP-GÛÅ- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï- mÅ-z®m-FÛh-‚Å-Çeï-M-mG-bà-z®m-zÁh-ˆÛ-ºzô¼-ºiïm-‚Å-Ç+ô¼- ÍôÅô-=ô-¾Û-»-mP-BzÅ-‚ô¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-hï-ÇS-M-mG-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤fô-¼Û¤-¾Å-‚ïh-q- Fïm-»ôP-¾Ûm- ¸ï¼-zÅ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-ºhÝG-üü Fïm-»ôP-¾Ûm-¸ï¼-z-hï-mÛ-hï-ÇS-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛ-¤fô-¼Û¤-¾Å-‚ïh-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- Dô-qÅ-w×-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-Ç+ô¼-ÇKô¤-Iâz-±ôGÅ-q¼-Mz-Bô¼-‚Å-qºÛ-hzP-GÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-hP-DôP-GÛ-mP-¤Û-zÞ-yâG-zTÅ-¾-ºI-Åï¤Å-ˆÛ-ÇkÝG-¯çz-zbP-ÆÛh-qºÛ-ºWÛGÅ-ÇoP-ºôG- 2005¾ô¼-M-mG-GŸÝP-¾-Mz-Gbôh-‚Å-Çeï- ÍôÅô-=ô-¾Û-»-GŸÝP-¾-BzÅ-‚ô¾-HÛ-¤Gô-GbG-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- D-Å-±ïÅ-19ZÛm- M-¼ÛGÅ-Fïm-»ôP-¾Ûm-»ÛÅ- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ïºÛ-IôP-Eï¼-¶ï-¾ÛP-‡ôm-hÝ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ŸÛG-Ç+ôP-±ôGÅ-‚Å-q-zMãh- 2005¾ô¼-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-mP-Gbm-Çkôh-‚-¤Dm-M-¼ÛGÅ-zÞïh-ŸÛG-M-mG-GÛ-GÅP-Zݾ-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-Çeï- ¤±ô-fôG-mÅ-M-mG-bà-z®m-FÛh-‚Å-Ç+ô¼-Bôm-º²âGÅ-‚Å-ºhÝG- Fïm-»ôP-¾Û-»ÛÅ-zXôh-m- M-¼ÛGÅ-z®m-FÛh-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-Ç+ô¼-DôP-mÅ- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ïºÛ-ºƒï¾-»ôh-GÅP-zºÛ-¾Å-DP-¾-ºƒï¾-GbàGÅ-‚Å-»ôh-q-hP- DôP-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-mÅ-ÍôÅô-=ô-¾Û-»-¼Þ-xÛ¼-¾ôG-¤-‚Å-GôP-ºƒï¾-»ôh-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-Ço-DG-¾-hôm-Aïm-hïºÛ-Ç+ô¼-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-zŸG Íï-qÛ-Gż-¾Å-DP-mÅ-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-mP-zTº-Çkôh-M-mG-GŸÝP-±z-¾Å-DP-¾-M-¼ÛGÅ-z®m-FÛh-‚Å-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-Ç+ô¼-ºiÛ-¯h-‚Å-ˆP- GŸÝP-±z-¾Å-DP-mÅ-»-¾m-GP-»P-vh-¤Ûm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།