M-mG-GÛ-Vï-¤fôºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-qÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-ºhÝG


2007-12-02
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-ÇePÅ-¾-Z¤Å-ŸÛz-‚-MãºÛ-hôm-hÝ-M¾-Å-;f-¤m-iâºÛ-mP-º‚ô¼-zºÛ- M-mG-GÛ-Vï-¤fôºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-qÅ-hï-¼ÛP-GŸÝP-ºƒï¾-Vz-ÆÛh-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤Þ-¤fÞh-±ôGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- z¾-»Þ¾-HÛ-;m-bÛ-qÞ¼-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü M-mG-xÛ-ºƒï¾-±m-qºÛ-„Àôm-Vïm-hP-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hzÞÅ-Vz-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û- ¶P-TÛ-¼ÞºïÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-zhÝm-»ôh-qºÛ-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-h-¼P-ÇS-iô-z¾-»Þ¾-;ôRK-¼ïÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-±ôºÛ-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºhÝGü Å-mï-q×-Å-GmÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-z¾-»Þ¾-;ôRK-¼ïÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-zºÛ-mP-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-zºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-fôG- ºGô-FÛh-wm-±ßm-hz¼-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-M¾-Dz-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-¾ÞGÅ- ;ôRK-¼ïÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-º‚ãP-DÞPÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-zŸGü z¾-»Þ¾-;ôRK-¼ïÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¾Å-±z- ÅÞ-ÁÛ¾-;ô-¼ï-¾×- hP- ;ï-zÛ-GÝ-¼ÞP-ü ¼×¤-„˼m-»-l¶- ÅôGÅ-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü ±ôGÅ-ºhÝ-hï-Oô¾-¤-fG-M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-GŸÝP-±z-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ- „˾-DÞ- Å-GmÅ-mP-GÛ-z¾-»Þ¾-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-Í-¤ºÛ-mP- ÅÛ-qÛ-Íïm- ±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-hP-IôÅ-¤ô¾-‚Å-»ôh-q-hP.ü ±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-ż-z¾-»Þ¾-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- „Ë-¼‡-¤ô-Èm-Í-lÛ-;-¼Ûü W×-¾-mf-D-mü hP- „ËÛ¤-¼-¶¾- ÅôGÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།