D¤Å-ºƒÛ-¼Þ-µôP-hq¾-h;¼-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007.12.18

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-D¤Å-ºƒÛ-¼Þ-µôP-hq¾-h;¼-hGôm-qºÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-¸ï¼-zºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-»P-zB¼-hGï-ºhÝm-q-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-11qºÛ-±ïÅ-20ZÛm-mÅ-z¸ÞP-zôh-Á¼-xô^-D¤Å-ºƒÛ-¼Þ-µôP-hq¾-h;¼-hGôm-qºÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-ŸïÅ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-Åô^-¤±m-Ǩh-ŸÝ-hGôÅ-q-hP-D-ƒ¾-¾-Pô-Lô¾-‚-hGôÅ-q- M-mG-GŸÝP-¾-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-n¤-q-zbôm-hGôÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºGô-z®ß^-q¼- hï¼-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-q-zbôm-GmP-¤Dm-I-q-iâG-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-q-n¤Å- h-¿e-G¼-»ôh-ÅÞ-¾-»P-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-q-¼ïh- Zï-hÝÅ-»P-zB¼-hq¾-h;¼-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-mÅ-mÛP-hP-Gb¼-ºwï¾-¾^-GZÛÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-ŸÝ-Mã-DÅ-¾ïm-¤-GmP-z-hP-ZïÅ-Vh-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-¾ô¼-FÛ-GTÛG-vôh-Mã-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-hÝÅ- DôP-GZÛÅ-M-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®m-ºFÛh-‚Å-bï-h-¿e-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-Ç+ô¼-hï-ÇS-hGôm-q-hïºÛ-I-q-»Ûm-q-¤±m-hôm-GmP-ºhôh-¤ïh-q-ŸÛG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-z-hP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-hGôm-qºÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-¸ï¼-zºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-hGï-ºhÝm-n¤Å-hGôm-q-hïºÛ-mP-ŸÝ^-¤-fÞz-qºÛ-zÅÞm-z®Û¼-zbP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-hï-ÇS-hGôm-qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-IPÅ-200¿ËG-»ôh-ˆP- h-V-hGï-ºhÝm-q-¤P-Vï-z-¼P-EÛ¤-hÝ-wïzÅ-q¼-ÅôP- hGôm-qºÛ-mP-I-q-GTÛG-ˆP-¤ïh-q¼-¤Û-¤ïh-¾ÞP-ÇeôP-¿e-zÞ¼-Hã¼-ºhÝG D¤Å-ºƒÛ-¼Þ-µôP-hq¾-h;¼-hGôm-q-hï-mÛ-Xï-¼Ûm-qô-VïºÛ-ÇÀôz-¤-Xï-GmÅ-zÇem-ZÛ-¤-¤VôG-GÛÅ-xG-zbzÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་སྲུང་ཟུར་པ་༢༨༠ལྷག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎