M-mG-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤ÛÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ºIô-¤Dm-±ôºÛ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-»ôh-qü


2005-09-24
Share

{}ü üZï-ÇSôm-zôh-GŸÛ-;-¯ïºÛ-µôP-DôPÅ-ˆÛ-hÛP-¼Û-DÞ¾-HÛ-zôh-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-DÞ¾-mÅ-z®m-‚ô¾-hÝ-BzÅ-zTô¾-ŸÝ-¤Dm-zôh-¤Û-51 ®¤-ŸÛG-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-Ç+zÅ-hï-DÞ¾-HÛ-M-mG-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤Û-30 zÇ+ô¼-ŸÛG-GÛÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ºIô-¤Dm-±ôºÛ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-q-ÅôGÅ-‚Å-XïÅ-¤fº-zÇ+ô¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼-uÛ-¹-8 qºÛ-±ïÅ-26 ZÛm-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-zBôh-¤Dm-¤Û-IPÅ-48 M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïh- zôh-¤Û-hï-n¤Å-¤P-Vï-z-¿Ë-Å-mÅ-uÛ-¹-7 ±ïÅ-21 mÅ-z¸ÞP-¤Z¤-hÝ-fôm-zBôh-‚Å-»ôh-q-hP-DôP-±ôºÛ-IÅ-DG-TÛG-z¾-»Þ¾-HÛ-Åô-¾ô-Dôm-qô-DÞ¾-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- Zï-V¼-z¾-»Þ¾-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-IÅ-ÅÞ-¤Û-IPÅ-24 »ôh-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-q-n¤Å-zôh-mG-Vß-hP-D¤Åü Í-¤hô-ÅôGÅ-mÅ-»Ûm-q-¼ïh- hï-zŸÛm-DôP-±ôºÛ-IÅ-ÅÞ-¾ô-m-10 11 z¼-Åôm-qºÛ-yâ-GÝ-6hP-z®ßm-¤-GZÛÅ- hP-hGï-ºhÝm-1 zTÅ-»ôh-q-¼ïh- DôP-±ô-zôh-mÅ-G-¼ï-‚Å-bï-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-z-»Ûm-m¤-ŸïÅ-ºiÛ-z-iÛÅ-hÝÅ-DôP-±ôÅ-GÅÞP-m- DôP-±ô¼-zôh-mP-ÁïÅ-»ôm-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-Gô-Ç+zÅ-¤ïh-q-hP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¼P-hzP-¤ïh-qü n¤-;Ým-mÅ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-h;º-P¾-Tm-ŸÛG-»Ûm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-h;º-P¾-¾-zdïm-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-¤-»ôP-h;º-¤ïh-¾-fÞG-ÅôP-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།