Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Bôm-zXôh-ˆÛ-ljm-fô-¾-M-mG-xôGÅ-mÅ-hGG-¾m-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü


2006-09-26
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fh-z¿e-dôGÅ-GmP-¤Dm-¿Ëm-DP-GÛÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hzP-º²Ûm-¾G-zÇe¼-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-¾-Bôm-zXôh-ˆÛ-ljm-fô-Gż-q-ŸÛG-Çeôm-»ôh-q-hï¼-hï-¼ÛP-M-mG-xôGÅ-mÅ-hGG-¾m-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-ljm-fôºÛ-mP-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤-ºôPÅ-q-hP-¤Û-¼ÛGÅ-hïºÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅü Ç+h-»ÛG-¼ÛG-GŸÝP-n¤Å-¤-ºôPÅ-qºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚-xôGÅ-fôG-¾-¼-¾ÞÅ-»ôh-q-hPü hïºÛ-fzÅ-¾¤-mÛ-xôGÅ-wm-±ßm-IôÅ-¤ô¾-‚-Mã-Dô-m-»Ûm-ŸÛPü IôÅ-¤ô¾-hïºÛ-mP-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-mÛ-¤ïh-hÝ-¤Û-¼ÞP-zºÛ-fzÅ-¾¤-ŸÛG-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hPü »P-M-mG-GŸÝP-hP-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-Gô-Ç+zÅ-Cæm-q-¾Å-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fPü hqï¼-mü VôÅ-hh-¼P-hzP-hPü ¬-zXôh-¼P-hzPü ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-¼P-hzP-ÅôGÅ-vôh-hGôÅ-q-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-xÛ-¾ô-2006 ¾ôºÛ-ljm-fô-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-wÞ¾-zºÛ-mP-hôm-ŸÛz-y-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zMh-q-z¼-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-hô-h¤-‚Å-q-hP-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-103 »Û-¤ÛP-fô-»P-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-q¼-PôÅ-fôG-G¸ÛGÅ-Mã-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ljm-fôºÛ-mPü Vz-ÆÛh-z®ôm-q-hï-n¤Å-¾-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-±h-w¾-Vï¼-¾ô-10 mÅ-11 z¼-»Ûm-q-hPü z®ôm-qºÛ-zÇkô¤Å-IPÅ-hï-»P-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-z-Dô-m-¾Å-hPôÅ-»ôh-ˆÛ-IPÅ-;-hï-¾Å-¤P-z-»ôh-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-hï-¼ÛP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-ljm-fô-hï-mÛ-GŸÛ-¯-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-ºV¼-Tm-HÛ-hGG-¾m-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།