M-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-fôz-fP-Vï-®¤-vôh-Mãü


2006-12-17
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ- M-mG-mP-dïm-Çkôh-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-hP-qô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï- M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-Íô-¾Û¤-qÛ;-GÛ-¯ïh-ºIm-¤-±ßGÅ-z¼-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-fôz-fP-Vïm-qô-ŸÛG-vôh-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q-ºhÛ-mÛ-h-z¼-M-mG-mP-‚ãP-¥ôP-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ͺôÅÛ-‡¼ï-¾Û-»ºÛ-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-Gż-ºGôh-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-xôGÅ-fh-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ŸÛG-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hïºÛ-mP- Gż-ºGôh-q-±ô¼-È-TP-GÛ-¼P-hzP-Vïm-qô-vh-qºÛ-n¤-ºHã¼-Gž-Çeôm-»ôh-m-»P- ºhÛ-hôm-hÝ-GmÅ-¤Ûm-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-¼P-hzP-»ôh-±ß¾-HÛ-±ÛG-zXôh-ˆÛ-zMz-bà-Gmh-hôm-GŸm-»ôh-¤ïh-ŸÛz-dôG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-z;ôh-ºhÝG- xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-vh-qºÛ-¯-º²Ûm-»ÛG-VºÛ-hôm-±m-iâG-q-ºhÛ-mÛ-ºHã¼-¿kôG-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-ºhÝG-TÛP- h-¿eºÛ-Ç+zÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-mÅ-qï-TÛP-GÛ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¤Û-ŸÛG-¾-zT¼-ºiÛ-‚ïh-hGôÅ-±ï- ÇSôm-¾-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-VôG-¤Vm-z;º-Fô¾-ŸÝ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-Gž-zOGÅ-‚Å-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Gż-q-hï-GŸÛ¼-z¸ÞP-¿e¼-m- xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-GÛÅ-OÛG-º²âGÅ-ŸÛG-G¤-¤Û-ÇKï¼-ÅÞ-ºi-ŸÛG-¾-zT¼-ºiÛ-‚-ºhôh-»ôh-ˆP- xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-z;º-Fô¾-¤Û-hGôÅ-q¼- hô-zhG-Åô-ÅôÅ-hPÅ-¾ïm-‚ïh-m-ºIÛG-±ß¾-ºDôh-»ôh-q-¼ïh- »P-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-¾- Gż-ºGôh-q-±ôÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-hP-ºƒï¾-»ôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Dô-mºÛ-fôG-Gż-ºHã¼-z;ôh-hGôÅ-¤Ûm-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-ºhÝG-q¼- M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-Gmh-hôm-ºhÛ-®¤-¤Ûm-q¼- ¤Iôm-zhG-»Þ¾-IâºÛ-Vz-ÆÛh-hP- hq¾-º‚ô¼- ¼ÛG-GŸÝP- ±m-¼ÛG- ÁïÅ-»ôm-ÅôGÅ-Gmh-hôm-TÛ-ŸÛG-GÛ-fh-¾-»P-Gż-ºHã¼-z;ôh-ƒÛÅ-VôG-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-Gž-zÁh-‚Å-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛ-Gž-zOGÅ-hï-GŸÛ¼-z¸ÞP-¿e¼-m- Gż-ºGôh-q-±ô-M-mG-GŸÝP-GÛ-hôGÅ-¸ôm-Vïm-qô-‚-»Þ¾-HÛ-Å-GmÅ-zôh-hP-ÁÛm-TP-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-ºIô-zBôh-VôG-Mã-»Ûm-m-»P- Å-GmÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-‚-zŸG-¾-ºGôG-Aïm-z¸ô-ÆÛh-q-Gż-ºGôh-q-DG-GTÛG-GÛÅ-hôGÅ-q-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།