M-mG-Zïm-dôG-qÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-¶âºÞ-Tº-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007.12.29

{}ü üM-mG-Zïm-dôG-qÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-¶âºÞ-Tº-»ÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-hzP-V-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-¯ÛÅ-ˆÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-fôG-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-±ôGÅ-q-hP-¶âºÞ-Tº-»ÛÅ-hGº-Zï-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝG G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-zhï-ºWGÅ-Zïm-dôG-qÅ-¶âºÞ-Tº-¼P-EÛ¤-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-D¼-ü DôP-GÛ-EÛ¤-mP-GÛ-D-q¼-hP-GmÅ-ºyÛm-i-M-ÅôGÅ-xÛ-xôGÅ-hP-ºƒï¾-z-‚ïh-fÞz-qºÛ-¼ÛGÅ-»ôh-±h-z;G-Çkô¤-‚Å-»ôh-TÛP-ü ¶âºÞ-Tº-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-hGôÅ-qºÛ-Mã-Aïm-mÛ-DôP-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-GmP-MãºÛ-fôG-xG-¾Å-GmP-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-»Ûm-q¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-±ô-hP-¶âºÞ-Tº-»ÛÅ-hGº-Zï-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü ¶âºÞ-Tº-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-XïÅ-DôP-GÛ-z¸º-¹¼-yâ-GÝ-mÝ-¤-ºfÞP-¤Dm-ŸÛG-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-¼P-EÛ¤-hÝ-z¸P-z®ôm-¿e-zÞ¼-zŸG-mÅ-Zïm-dôG-q-ºwôm-VïÅ-DôP-GÛ-EÛ¤-hP-G»Å-G»ôm-hÝ-ÆâP-Çeï-ü xÛ-xôGÅ-mÅ-ºƒï¾-z-‚-fzÅ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-ÅÞ-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm-¶âºÞ-Tº-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚ïh-»Å-hïºÛ-fôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-qï-TÛm-mP-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¯ïh-ºIm-HÛ-GôP-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Gmh-hôm-fôG-h¤-zOGÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-¿ËàG-bà-GbôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-¾-¯ÛÅ-¤ïh-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-q-Gž-qô-¤fôP-fÞz-q-ŸÛG-¤Û-¤P-qôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü Ç+Ý-ŸzÅ-¶âºÞ-Tº-hP-DôP-GÛ-z¸º-¹-n¤-GZÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-D-ÁÅ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¸P-z®ôm-ºôG-fïPÅ-¤P-zŸG-¥ôP-»ôh-q-hP-ü h-¼ïÅ-¶âºÞ-Tº-hPôÅ-ÅÞ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hïºÛ-fôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gmh-hôm-hïºÛ-fh-M-mG-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-»Å-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-¤-zbP-±ï-h-hÝP-»P-¤Û-hï-zÅ-¤P-z-º²Ûm-z¸ÞP-‚-ÆÛh-q-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-zºÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-fP-q×ô-»ÛÅ-GÅÞPÅ-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎