ºW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï-mÛ-ºIÛG-q-ŸÛG-»Ûmü


2007.12.14
&G

&G

{}ü üM-mG-mP-»ôh-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¤DÅ-hzP-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm- bïP-qºô- »ÛÅ-ºW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Wï-¾-¤×¼-;ï¾- HÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï-mÛ-ºIÛG-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-bïP-qºô-¾-ºW¼-¤-mÛºÛ-Gż-ÁôG-=º²ï-ŸïÅ-qÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-z;ôh-fôm-‚ãP-zºÛ-mPü DôP-mÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¤-¸hü zôh-¼P-z®m-¤-»Ûm-q¼-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-ºzh-z¯ôm-GmP-GÛ-»ôh-q-hï-mÛ-zôh-¤Û-±ô¼-wm-fôGÅ-»ôh-q-®¤-¤-»Ûm-q¼-M-¤Û-¼ÛGÅ-¾ºP-wm-fôGÅ-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü bïP-qºô-mÛ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-GÛ-FÛ¤Å-hP-Vz-ÆÛh-ŸÛz-ºWâG-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-FÛ¤Å-ˆÛ-ÇÀôz-hqôm-»Ûm-q-¤-¸hü M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-fh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-HÛ-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-Ç+h-IGÅ-Tm-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-DôP-GÛÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-zºÛ-mPü Zï-V¼-ºW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-¾-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-„Àô-º±z-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-zl-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü G¾-bï-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-¤-»Ûm-qºÛ-fôG-zBôh-¤Dm-zôh-¤Û-¤P-hÝ-xÛm-q-»Ûm-±ï-hï-mÛ-M-zôh-GZÛÅ-;¼-Gmôh-GŸÛ-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü ºW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-hP- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤W¾-ºyh-GmP-z-hï-»ÛÅ-ºW¼-¤-mÛºÛ-±ôP-ºƒï¾-¾-±zÅ-VïºÛ-Gmôh-Bôm-ºIô-GÛ-¼ïh-zŤ-qºÛ-»Ûh-VïÅ-¤ïh-¾-GŸÝP-hP-¤Pº-Çkï-ÅôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-¤W¾-ºyh-GP-¤P-GmP-Mã-hï-mÛ-»G-qô-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎