M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-uÛ-Ez-¾-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-»ôh-qü


2006-12-29
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm-®P-h‚ÛP-Wôm-¾-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-»ôh-q-¼ïh-ü ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm-®P-h‚ÛP-Wôm-HÛ-ºGm-º²Ûm-¾Å-GmÅ-hÝÅ-z;G-hÝÅ-ÅP-¤WâG-OÛ¾-HÛ-»ôh-q-hP-ü h-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈâºÞ-WÛP-fºô-mÅ-hÝÅ-ÅP-Çtï¾-MãºÛ-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Gż-qºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-®P-h‚ÛP-Wôm-¾-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛP-fºô-»ÛÅ-qï-TÛm-hÝ-ÈôP-;ôP-¾Å-hôm-ljm-ÅïP-ŸÝ-z¼-wïzÅ-qºÛ-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm-®P-h‚ÛP-Wôm-hP-fÞG-yh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-GÅÞP-m-ü ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¾Å-GmÅ-®P-h‚ÛP-Wôm-HÛÅ-zŸïÅ-qºÛ-XïÅ-ÈôP-;ôP-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-ÈôP-;ôP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-º±ô-z¼-»¼-MÅ-Vïm-qô-xÛm-»ôh-q-hP-ü ®P-h‚ÛP-Wôm-HÛÅ-ÈôP-;ôP-¤Û-h¤PÅ-±ô-Çoï-FÛh-mÅ-ÈôP-;ôP-mP-ÆÛh-hqôm-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-h;º-P¾-¤P-qô-ŸÛG-GhôP-¾ïm-‚Å-mÅ-h-¿eºÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།