M-mG-GÛ-FÛ¤Å-z¸ô-z-±ôÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-3qºÛ-mP-D-ƒ¾-¾-ºGôG-Lô¾-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛ¼-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-M-mG-GÛÅ-zXôh-»ôh-qü


2004-12-29
Share

{}ü üM-mG-GÛ-FÛ¤Å-z¸ô-z-±ôÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-3qºÛ-mP-D-ƒ¾-¾-ºGôG-Lô¾-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛ¼-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-M-mG-GÛÅ-zXôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-»P-M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-Mãm-¾Å-¿Ëm-DP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-FÛ¤Å-GŸÛ¼-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-¸Ûm-qÅ-¤-¸h- M-mG-GÛ-FÛ¤Å-z¸ô-zºÛ-G®ô-º²Ûm- ¶â-zP-Gݺô- »ÛÅ-fï-¶m-¼P-z®m-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-hï-mÛ- fï-¶m-¤±ô-ºGG-mP-GÛ-ŸÛ-zhï-hP-zdm-¿ËÛP-¾-Zïm-D-Vï-ÁôÅ-hï-»Ûm-ÇezÅ- D-ƒ¾-¾-ºGôG-Lô¾-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-hï-fï-¶m-¼P-z®m-hôm-GZï¼-zºÛ-¾Å-hôm-z;G-ºGôG-hP-M-mG-GÛ-¯-FÛ¤Å-GŸÛ¼-z¸ÞP-JÀÛP-ym-hïºÛ-fôG-M-mG-GÛÅ-zhG-hzP-ÆâP-Bôz-‚ïh-xÛ¼-hGôÅ-PïÅ-Tm-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-¾ÞGÅ- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-ÁÛP-È-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-M¾-Å-zï-TÛP-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z-hï-Íï-qÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG- M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-hï-mÛ- M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-Gbm-ºzïzÅ-¸Ûm-qºÛ-IôÅ-GŸÛ-±P-¤¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-GÛ-»ôh-ÇezÅ-IôÅ-±ôGÅ-hï-mÛ-ºHÛG-GÛ-Å-dGÅ-zŸÛm-hÝ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qÅ- D-ƒ¾-¾-ºGôG-Lô¾-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ŸïÅ-q-hï-»P-M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-fïPÅ-XïÅ-¤¼-FÛ¤Å-GŸÛ¼-Gbm-ºzïzÅ-»ôP-Mã-PïÅ-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fm-Éâ-zm-¤VôG-GÛÅ- M-mG-GÛ-D-ƒ¾-¾-ºGôG-Lô¾-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-ŸïÅ-q-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-ºV¼-hï-mÛ- fï-¶m-fôG-iG-qôºÛ-Lô¾-lÝP-GbôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- IôÅ-GŸÛ-hï-FÛ¤Å-GŸÛ¼-Gbm-ºzïzÅ-¤-GmP-GôP-hïºÛ-zï-TÛP-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-hïºÛ-fôG-hGôPÅ-q-¸z-mm-zŸïÅ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།