M-mG-GÛ-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-xÛ-¹-3qºÛ-mP-±ôGÅ-Mã-ü


2005-12-29
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-±ôGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-ºhÝG M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-¿S-mÅ-z¸ÞP-M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-ºGô-z®ßGÅ-Mã-»Ûm-q-hP-ü Ç+zÅ-hï¼-M¾-Dz-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-ü uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-zB¼-ŸÛz-hP-ºƒï¾-¤-ºôPÅ-¾ô-¿SºÛ-ºV¼-GŸÛ-z;ôh-OÛG-GmP-xôGÅ-fôG-IôÅ-zÇkݼ-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-hzÞÅ-hP-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛºIô-ÅôP-ŸÛz-ºWâG-hP-ü ÇSôm-¯ÛÅ-ºV¼-z;ôh-GmP-Mã-zTÅ-Gmh-hôm-¤P-qô-ŸÛG-fôG-¾ºP-z;º-zÇkݼ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ¯-zºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚Å-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-GÅÞ¤-ÇeôP-®¤-hP-ü Vz-ÆÛh-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-2000zTÅ-»ôh-ºhÝG ºôm-ˆP-xÛ-¾ô- 1949 ¾ô¼-GÝP-ƒm-±ôGÅ-q-z®ßGÅ-q-mÅ-z¸ÞP-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-±ßGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-zbôm-q-hï¼-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-z;º-ÆâP-TÛ-Oæz-ŸÝ-z-¾Å-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¿km-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-zŸÛm-Pô-Lô¾-‚Å-qºÛ-¼ÛGÅ-¯-z-mÅ-‚ãP-¥ôP-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།