M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-I-OÛG-Vïh-h¤G-¤Û¼-¸z-¢ôP-vôh-zŸÛm-ºhÝG


2007.06.29

{}ü üM-mG-GŸÝP-mÅ-ºV¼-¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-h¤G-¤ÛºÛ-PôÅ-mÅ-GhôP-¾ïm-‚ïh-MãºÛ-Vïh-¸z-¢ôP-vôh-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mP-D-Å-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü M-mG-GŸÝP-mÅ-ºV¼-¾ô-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-Ç+zÅ-xÛ-xôGÅ-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-Zïm-D-¤Û-»ôP-z-hP-ü G¾-ÆÛh-Zïm-D-‚ãP-z-»Ûm-m-hï-hG-¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-MãºÛ-Vïh-Å-¤±ô-Gm¤-GÅÞ¤-HÛ-h¤G-¤ÛºÛ-¼Þ-DG-±ô¼-¸z-¢ôP-ŸÛG-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ-mP-ÅôGü hï-zŸÛm-bïm-WÛm-hP-ü Ám-iôP-ÅôGÅ-IôP-Eï¼-DG-TÛG-mP-vh-ˆÛ-»ôh-ºhÝGü hï-»P-Ám-iôP-GÛ-Iâ-DºÛ-zzÅ-±ßGÅ-ÁÛG-bà-Iâ-G¸ÛPÅ-z®m-ºFÛh-‚Å-q-»Ûm-m-hï¼-h¤G-¤ÛºÛ-PôÅ-mÅ-D-Gbh-zTôG-ÇePÅ-hP-ü »P-Gm¤-Iâ-z®m-ºFÛh-‚Å-q-»Ûm-m-hï¼-²-iG-GÛ-¾¤-mÅ-GhôP-¾ïm-‚ïh-xôGÅü hï-zŸÛm-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-DP-mP-ü „Ëô¤-µÅ-GÅ-fô¼-‚ãP-z-»Ûm-m-hï¼-¾G-zÇe¼-‚ïh-xôGÅ-ÅôGÅ-¸z-¢ôP-vh-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü »P-GôP-ŸÝÅ-Gż-ºHã¼-mP-¤Þ-¤fÞh-mÅ-z;ôh-q¼-¿e¼-mü M-mG-GŸÝP-¼P-ZÛh-ˆÛ-ÆâP-Bôz-±m-qºÛ-fôG-mÅ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-Ç+zÅ-¿ËÛP-ºWGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-¯ïh-¤ô-ºIm-zÇkݼ-HÛ-¾Å-hôm-¾¤-¿ËôP»ôP-z-‚ïh-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-hP-¿kïP-ÇtôzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎