M-mG-mP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-vÅ-qºÛ-¼P-hzP-hï-hÝÅ-»Þm-ºHPÅ-ÆÛh-q-¼ïhü


2006-12-28
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-zbôm-qºÛ-¾ô-Gż-q-Á¼-z-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-Çeï-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-Íôºô-¾ïP-wÛG-¾ÞÅ-z¯¾-ºIm-zÇkݼ-¤WâG-¤-OÛ¾-z¼-ü xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-M-mG-mP-¼P-hzP-fôG-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-¿ËàG-bà-GbôP-MãºÛ-ÆÛh-WâÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q-zŸÛm-ü G¾-ÆÛh-ÆÛh-WâÅ-hï-»P-hG-qºÛ-fôG-mÅ-¾G-zÇe¼-‚-fÞz-±ï-hÝÅ-z;G-w¼-ºHPÅ-‚-ÆÛh-q-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG- M-mG-iÛ¾-zOGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±¾-¶âºÞ-mÅ-GÅÞP-m-ü Gbm-ºzïzÅ-Gż-q-hïÅ-P-±ôºÛ-ºwï¾-MÅ-fôG-wm-fôGÅ-»ôh-q-hP-ü P-±ô-hP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-z¼-wm-±ßm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-¼ïÅ-‚Å-mÅ-ü M-mG-hP-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-hz¼-ºƒï¾-fÞG-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-bà-Hã¼-±ï-ü Gbm-ºzïzÅ-Gż-q-hï¼-ºHã¼-¿kôG-GbôP-¤Û-hGôÅ-q¼-¤Þ-¤fÞh-zMãh-º²Ûm-‚ïh-VôG-GÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zhÝm-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qô-mÅ-z¸ÞP-M-mG-mP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºHã¼-ºGôh-¤Dm-±ô¼-¼P-hzP-fôG-mÅ-Gż-ºHã¼-ºGôh-Mã¼-h¤-zOGÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-¤WâG-¤-OÛ¾-z¼-¤ïh-q-z¸ô-Mã-¹-z-ºhÛºÛ-¹-Çeôh-hÝ-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gbm-ºzïzÅ-Gż-q-hïºÛ-mP-ü xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-M-mG-mP-Gż-ºHã¼-ºGôh-qºÛ-Ç+zÅ-hï-ÇSôm-zŸÛm-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-zMãh-¤Û-hGôÅ-q¼-GmÅ-±ß¾-ºGôh-źÛ-¾Å-DP-hP-»P-m-¤Û-ÇKï¼-ÅÞ-»Ûm-»P-hïÅ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-±ï-GmÅ-±ß¾-ºGôh-q¼-zBôh-VôG-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-h-¼ïÅ-M-mG-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±¾-mÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-M-mG-mP-Gż-ºHã¼-ºGôh-Mã¼-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¯-z-mÅ-¤ïh-q-¤Ûm-ŸÛP-ü ºGm-DÞ¼-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¼ÛGÅ-ºGôh-Mã¼-z;G-Çkô¤-‚-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།