M-mG-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-HÛ-ZïÅ-Tm-q-168ºWâ-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG


2007.06.17

{}ü üM-mG-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-HÛ-ZïÅ-Tm-q-168 ºWâ-z¸ÞP-‚ïh-fÞz-q-‚ãP-Çeï-M-mG-‚P-xôGÅ-hP-hzÞÅ-xôGÅ-ÅÞ-Gbï¼-D-ÇSôG-»Þ¾-hP-Å-wG-Mz-»Þ¾-¾Å-IPÅ-DG-bà-ÇkÝG-¾Å-Ç+ݾ-¤Û-IPÅ-600 ®¤-ŸÛG-¼P-hzP-fôz-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü ¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-hï-hG-GÛÅ-¤Û-z®m-FÛh-‚Å-bï-¾Å-;-ÇkÝG-Å-GP-»Ûm-hï¼-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-bï-h-¼ïÅ-¤Û-600 ®¤-DôP-±ôºÛ-¾G-ºôG-mÅ-¤f¼-z-hï-hG-mP-yâ-GÝ-hP-Åï¤Å-D¤Å-¤Û-zhï-z-»P-»ôh-q-¼ïhü ¤Û-hï-hG-mÛ-M-mG-GÛ-‚P-xôGÅ-Ém-ŸÛ-hP-hzÞÅ-Èô-mm-ŸÛP-Vïm-mP-Å-wG-Åô-zbP-»Þ¾-hP-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhôm-‚ïh-»Þ¾-hÝ-¾Å-;-Ç+ݾ-»ôh-q-hPü hï-»P-Ém-ŸÛ-ŸÛP-Vïm-HÛ-Gbï¼-D-ÇSôm-ºhôm-‚ïh-»Þ¾-mÅ-yâ-GÝ-22 G®ôÅ-qºÛ-Eôm-¤Û-IPÅ-351 ½‰ïh-Åôm-‚ãP-z-hPü hï-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-Èô-mm-ŸÛP-Vïm-mP-mÅ-yâ-GÝ-29 hP-Åï¤Å-D¤Å-zhï-qô-¤ïh-qºÛ-¤Û-10 zTÅ-Eôm-¤Û-IPÅ-217 ½‰ïh-Åôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü Zïm-dôG-qÅ-GÅÞPÅ-mü DôP-±ôÅ-Èô-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-M¾-Å-=ïP-=ôºÞ-mP-mÅ-¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-mG-±ôGÅ-¿S-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hP-h-hÝP-¾Å-I-hï-hG-¾-¤Û-¤Dô-vôh-‚ïh-¤Dm-HÛ-ZïÅ-Tm-q-13 ºWâ-z¸ÞP-‚Å-bï-GP-¿e¼-¤Û-±ôP-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-ZïÅ-hôm-ZïÅ-GÅôG-q- Ém-ŸÛ- ŸÛP-Vïm-mÅ-¤Û-IPÅ-48 hP-Èô-mm-mÅ-120 º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-Å-GmÅ-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ôºÛ-zÞ-Å-wG-¾Å-IºÛ-zhG-qô-»Ûm-q-»P-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-Å-GmÅ-¼Û¤-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-Gmh-hôm-º±ô¾-ŸÛz-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP-Zïm-dôG-qÅ-¤Û-±ôP-Mz-¤Dm-ZïÅ-Tm-q-hP-Å-wG-GÛ-¾Å-I-hP-Gbï¼-D-ÇSôm-ºhôm-¾Å-IºÛ-zhG-qô-hP-¾G-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-hôGÅ-GŸÛ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎