M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-±ô-zôh-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-Ghm-ŸÝ-GmP-zü


2008-02-16
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Tº-zºô-»ÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤×¼-;ï¾- ¾-Ÿ¾-q¼-zMãh-z;º-¤ô¾-GmP-zºÛ-Ç+zÅ- ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-±ô-zôh-mP-¿e-z¼-wïzÅ-MãºÛ-Ghm-ŸÝ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-ºW¼-¤m-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ºW¼-¤m-GŸÝP-GÛÅ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞPÅ-m-ü ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hz¼-Ÿ¾-q¼-zMãh-mÅ-z;º-¤ô¾-GmP-zºÛ-¼ÛP- xôGÅ-GZÛÅ-;Å-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-mÅ-ü xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-h-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-z¸ô-¾Å-»¼-fôm-Tm-HÛ-»Þ¾-IâºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Vïh-I-OÛG-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-z-hP-ü h-¼ïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-wm-±ßm-Ÿ¾-q¼-fôG-z;º-¤ô¾-‚ãP-»Å-hï-mÛ-m-mÛP-ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- ¤×¼-;ï¾- ¤VôG-mÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-GŸÝP-¾Å-DP-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-z¼-zdïm-mÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºW¼-¤m-ÆÛh-„Àôm-HÛ-GmP-xôGÅ-hï¼-zBôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-mÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-Ÿm-hÝ-xÛm-qºÛ-XïÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-MãºÛ-n¤-q-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zŸG ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-Ÿ¾-q¼-fôG-mÅ-z;º-¤ô¾-GmP-zºÛ-mP- ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-M-mG-GTÛG-GÛ-¯-hôm-hï-ÇÀ¼-z¹ôÅ-GmP-»ôh-q-hP-ü M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-ºW¼-¤m-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-¼P-z®m-‚-Mã¼-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-MãºÛ-Ç+ݾ-¤-»P-GmP-z-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ºW¼-¤m-HÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-±ô-zôh-ˆÛ-hïP-hÝÅ-n¤-q¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-Ghm-ŸÝ-»P-GmP-»ôh-q-ºW¼-¤m-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།