Íï-Áï-»ºÛ-hGÝm-hÝÅ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-hï-zŸÛm-D-Å-M-mG-mP-ºGô-±ßGÅ-ºhÝG


2007-01-28
Share

{}ü üD-Å-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-mG-VP-Vßm-ŸïÅ-qºÛ-¤Pº-DÞ¾-hÝ-Íï-Áï-»ºÛ-hGÝm-hÝÅ-¯ïh-ºIm-hï-zŸÛm-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bô-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-º‚ïh-GmP-»ôh-ºhÝGü D-źÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ-Íï-Áï-»ºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-ü hï-zŸÛm-±ôGÅ-¤Û-GŸm-n¤Å-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¯ïh-ºIm-ºhÛºÛ-mP-M¾-Dz-26 mÅ-¯ïh-ºIm-q-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-q-hP-ü ¯ïh-ºIm-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-¤P-ÁôÅ-M-mG-»Ûm-ºhÝGü M-mG-mP-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-»P-Gô-zOÛGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅ-fïPÅ-ºhÛºÛ-Íï-Áï-»ºÛ-hGÝm-hÝÅ-¯ïh-ºIm-HÛ-Gô-zOÛGÅ-‚ïh-xôGÅ-»G-qô-ŸÛG-hGôÅ-Mã-G¾-Vïm-qô-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¿e¼- M-mG-GÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-hï¼-GŸÛGÅ-qÅ-I-zOÛGÅ-¾-ºfÞÅ-;-±P-z-ŸÛG-»ôP-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü ¯-zºÛ-GôP-hÝ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-26 ®¤-mÅ-¯ïh-ºIm-q-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP-hï-ÇS-¯ïh-ºIm-Gô-zOÛGÅ-‚ïh-¥ôP-»ôh-¤Dm-ZÛ-ÈôP-hP-ü ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-PôÅ-mÅ-¯ïh-¤ôºÛ-M¾-D-fôz-fzÅ-‚Å-q-¿e¼-M-mG-PôÅ-mÅ-ˆP-¯ïh-¤ôºÛ-M¾-D-GP-¤P-fôz-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-mÅ-h-z¼-¯ïh-¤ô-¤P-Vï-zºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ZÛ-ÈôP-¾-M¾-D-¤P-ÁôÅ-fôz-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།