Èà-TÛm-bºôÅ-M-mG-GÛ-Z¤-fG-¾-z¿e-BôP-‚-Mã-mÛ-ºGm-ºDÞ¼-G®ô-zô-VGÅ-¾ÞGÅ-zÁh-ºhÝG


2006-12-31
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-»ÛÅ-M-mG-GÛ-Z¤-fG-¤Û-¤P-GÛ-zhï-ÇkÝG-¾-z¿e-BôP-‚-Mã-mÛ-º‚ãP-ºHã¼-HÛ-xÛ-¾ô-2007 ¾ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-ºDÞ¼-G®ô-zô-ŸÛG-VGÅ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-M¾-»ôPÅ-¾-½ÀâP-ºyÛm-fôG-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG- xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-mP-M-mG-mP-uÛ-±ôGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-zdm-¿ËÛP-uÛ-±ôGÅ-ÁÛG-º²âGÅ-Mã-G¾-ºGPÅ-Vï-z-»Ûm-ŸïÅ-hP- ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-hP- ¼P-‚ãP-Gbï¼-¤²ôh-hP-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-‚-Mã¼-ÁÝGÅ-Çoôm-MG-GÛ-¼ïh-TïÅ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-»ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-Mãm-GmÅ-fÞz-q-hGôÅ-¾ÞGÅ-hP- hïP-M-mG-mP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ÁÛm-bà-¥ã¼-qô-»ôh-q-hP- xÛ-xôGÅ-mÅ-¤-º²âGÅ-‚ïh-¤Dm-wôm-Vï-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ- hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-Mãm-GmÅ-fÞz-Mã¼-Zïm-±zÅ-z¸ô-ÆÛh-qÅ-hq¾-º‚ô¼-zTôÅ-zNå¼-GbôP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ÇS¼-¾ô-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-º±¤Å-ºyÛm-mP- G¾-bï-fï-¶m-JÀÛP-ym-HÛ-¼P-z®m-Gž-zOGÅ-GmP-z-»Ûm-m- M-mG-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-ÆÛh-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-GmP-»ôh-TÛP- ºhÛ-¾ô-ym-zÞ-ŸÛ-ºW¤-HÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-bï-fï-¶m-JÀÛP-ym-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-Gž-zbôm-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG- fï-¶m-¤Û-¤P-»ôPÅ-¾-xÛ-¾ô-Gż-qºÛ-º±¤Å-ºyÛm-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-fï-¶m-¤Z¤-hÝ-ºƒï¾-¾¤-GôP-ºwï¾-GbôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།