M-¼ÛGÅ-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-mÅ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-Èàh-¾-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-wÞ¾-z¼-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-zŸG


2004-12-30
Share

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-qï-TÛP-hÝ-»ôh-qºÛ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-hÝ- M-¼ÛGÅ-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-mÅ- ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-Èàh-¾-ZÛ-ÈôP-mP-wïzÅ-MãºÛ-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-wÞ¾-mÅ-M¾-D-ƒ¾-hÝ-GbôP-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-GmP-GÛ-ºhÝG-TïÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-zŸG-ü hï-»P-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-Èàh-¤VôG-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-Pô-zôºÛ-fôG-Ç+Ý-ÇKï¼-ZÛ-ÈôP-mP-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- M-mG-GŸÝP-mÅ-h-¾m-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-DôP-»Þ¾-hïºÛ-mP-wïzÅ-VôG-qºÛ-fôPÅ-¤Vm-wÞ¾-z-hï-mÛ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-z¼-hô-wôG-ºIô-GŸÛ-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-qï-TÛP-hÝ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-Pô-Lô¾-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm- ¤ôºô-ŸÝ-zºÛ-M-¼ÛGÅ-ÁÛG-mÅ-Gż-ºGôh-q¼- ¾Û-bP-Èàh-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-q-hï-mÛ-M-¼ÛGÅ-w¾-q-ŸÛG-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-q-hP-ºi-»G-»ôG-¤-¼ïh- hï-mÛ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-M-mG-GÛ-mP-ÆÛh-¾-fï-‚ãÅ-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-±zÅ-Vï-ŸÛG-¼ïh-¾- P-±ô-DôP-Fô-Vïm-qô-¾PÅ-‚ãP-ŸïÅ-zÁh-zŸG-ü M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛ-¾ô-1949¾ô¼-D-ƒ¾-hÝ-ÅôP-zºÛ-fï-¶m-¤±ô-JÀÛP-hï-zŸÛm-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-¤ô-hP-¤Z¤-hÝ-¹-zOÛ¾-GbôP-MãºÛ-h¤-zTº-º²Ûm-HÛ-»ôh-q-hP- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-Èàh-¤VôG-mÛ-fï-¶m-¼P-z®m-Tm-HÛ-M¾-Dz-TÛG-‚ïh-Mã¼-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-hï-¼ÛP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-¾Û- Tm-FºôÅ- M-mG-GŸÝP-mÅ-¾Û-bP-Èàh-ZÛ-ÈôP-ŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP-¾Å-ºGݾ-G-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-¤ïh-fôG-¤ÛG-z¿eÅ-mÅ-Çkh-ˆÛ-»Ûm-¾- ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-»P-¾Û-bP-Èàh-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-q-hïÅ-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-ŸÛG-¤-»ôP-zºÛ-fôG-ºzh-z¯ôm-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།