M-mG-mP-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-¾-ZïÅ-lÝP-±zÅ-Vï-zbP-ºhÝG


2007.10.30

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-ºhÅ-qºÛ-¾ô-19¼ÛP-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-M-¤ÛºÛ-zÞïh- ¤ºô-ÉïP-w×ïP- z®ôm-DP-mP-ZïÅ-lÝP-±zÅ-Vï-zbP-Ç+ô¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-zXôh-ºhÝG Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mïºÞ-»ôG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ô^-q-ŸïÅ-qÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-mP-¤Û-GTÛG-¾-zÞ-yâG-GTÛG-¾Å-BïÅ-¤Û-VôG-qºÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-ºhÅ-qºÛ-¾ô-19¼ÛP-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-IôP-Eï¼-ÉP-È-»ï-mÅ-»Ûm-qºÛ-M-¤ÛºÛ-zÞïh-¤ºô-ÉïP-w×ïP-z®ôm-ºWâG-Ç+zÅ- z®ôm-ÆâP-z-±ôÅ-z®ôm-q-GŸm-¾-¤ºô-ÉïP-w×ïP-ZïÅ-lÝP-GbôP-hGôÅ-qºÛ-z®m-z;º-zbP-z-¤-¸h- ¾ô-ºhÛºÛ-mP-ZÛm-IPÅ-70¼ÛP-Dô-¤ô-Iô^-¤ïh-Dï¼-AP-GÛ-z®ôm-DP-VßP-mP-zTßG-q-hP- z®ôm-q-GŸm-±ôÅ-¤ºô-ÉïP-w×ïP-¾-ZïÅ-lÝP-±ôh-¤ïh-zbP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-z®ôm-ÆâP-z-±ôÅ-Dô-¤ô-mÙm-Èàºï-z®ôm-qºÛ-Ǩm-DP-mP-zbP-z-hP-Ǩm-DP-hïºÛ-mP-Dô-¤ô-h¤¼-ÉïP-zbôm-mÅ- Z¾-FÛ¼-h¤-bï-z®m-Áïh-fôG-mÅ-¸-¤-vh-ºhÝG hï-¿e¼-m-¤ºô-ÉïP-w×ïP-¾-ZïÅ-lÝP-zbP-zºÛ-©-D-¤-GÅô-zºÛ-z¼-hÝ-Dô-¤ôºÛ-z¸º-¹-fÞG-ºyh-ˆÛ-hÝÅ-±ôh-ˆP-¹-z-GÅÞ¤-¼ÛP-xÛ¼-ºHPÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གཙོས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎