M-¼ÛGÅ-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-mÅ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¾-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-wÞ¾-¤Û-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qü


2004-12-30
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-»ôh-qºÛ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-±z-xÛ-¾- M-¼ÛGÅ-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-mÅ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-ZÛ-ÈôP-mP-wïzÅ-VôG-qºÛ-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-wÞ¾-¤Û-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-»P-M¾-Å-zï-TÛP-mÅ-Íï-qÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- zï-TÛP-¾-»ôh-qºÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-GŸÝP-±z-xÛ-¾-M-¼ÛGÅ-40®¤-HÛÅ- D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-b-¾ºÛ-„À-¤-ZÛ-ÈôP-mP-»ôP-¤-zTßGÅ-ŸïÅ-Ç+h-ºzôh-hÝÅ-±ôh-fÞP-PÞ-ŸÛG-¼ÛP-‚Å-ºhÝG- M-mG-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¾ÞºÞ-WÛÍm-Vºô- »ÛÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-b-¾ºÛ-„À-¤-ZÛ-ÈôP-¾-wïzÅ-ºV¼-»ôh-q-hP- M-GŸÝP-mÅ- ZÛ-ÈôP-mP-b-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-wïzÅ-ºV¼-Ç+ô¼-Gž-zÁh-hGôÅ-¾ÞGÅ- ZÛ-ÈôP-¾-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-Ç+ô¼-zXôh-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-¾-fôPÅ-¤Vm-wÞ¾-zºÛ-fG-GTôh-¾-ºHã¼-z-GP-»P-ºIô-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ZÛ-ÈôP-hP-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-hq¾-º‚ô¼-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-hôm-ü zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- Vô¾-GÅÞ¤-GTÛG-bà-OÛ¾-zºÛ-zôh-¾-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-¾Å- zôh-¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-Ç+ô¼-z;º-¾m-¤P-GmP-»P- h-hÝP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-b-¾ºÛ-„À-¤Å-¤ï-M¾-D-ƒ¾-GbôP-fzÅ-hP-zôh-¼P-z®m-hôm-GZï¼-GmP-GÛ-»ôh-±ß¾-Bôm-zXôh-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།