zôh-mP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-¤fÞh-Mã-q¼-¹-z-hGÝ-zÇkh-»ôh-qü


2005-10-01
Share

{}ü ü¤±ô-ÇSôm-JËô¼-¤ô-mÅ-¿Ë-Å-z¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤ï-¤Dô¼-¿UGÅ-¾¤-z¸ô-zŸÛm-q-hïºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-¤ï-ºDô¼-DP-Oô¤Å-V-±P-GTÛG-»ôh-q-ŸÛG-¿UGÅ-¾¤-z¸ôÅ-±¼-¼ÛP-zŸÛm-hÝ-¤Z¤-hÝ-ºIâ¾-zBôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-¤ï-ºDô¼-DP-Oô¤Å-hï-±ôºÛ-mP-hïP-hÝÅ-ˆÛ-V-Aïm-¿km-qºÛ-hzÞGÅ-½ÀâP-GÛ-GÁï¼-h¤-hP-Z¾-FÛü @Ýz-ÇeïGÅ-¾G-Bô¼-»ôh-qü z½‰m-ºyÛmü hï-zŸÛm-zhï-ÆâP-hP-ºyôh-zÇeïm-ŸzÅ-ŸÝ-ÅôGÅ-MÅ-vôÅ-¿km-qºÛ-¤ï-ºDô¼-DP-Oô¤Å-ÁÛG-Gô-OÛG-‚ïh-¤Þh-»Ûm-q-¼ïh- h-¿eºÛ-ºV¼-GŸÛ-¿e¼-‚Å-m-¤±ô-ÇSôm-JËô¼-¤ô-mÅ-¿Ë-Å-z¼-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-1142»ôh-qºÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hï-hG-¿Ë-Å-z¼-fÞG-Mã¼-h-hÝP-hÝÅ-»Þm-¹-z-hGÝ-®¤-zÇkh-»ôh-q-¼ïh- ¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hï-±ôºÛ-DÞPÅ-mÅ- ¿UGÅ-¾¤-¼ÛP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-180 ®¤-ŸÛG-mÛ-zôh-ˆÛ-¼Û-zôºÛ-fôG-M-¤±ôºÛ-PôÅ-mÅ-¤Û-‡¼-4000 mÅ-5072 ®¤-z¼-¿UGÅ-¾¤-¤fô-ÁôÅ-ÁÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hïºÛ-fôG-ºIô-ÅôP-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-5 ®¤-GbôP-GÛ-»ôh-ˆP-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-G¾-Vïm-qô-GP-»P-z¯Û-»Û-¤ïh-q-¼ïh- hï-GP-¾GÅ-ŸïÅ-m- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-T×P-®ï-¤Ûa-HÛÅ-ˆP-hï-ÇSôm-GÅÞPÅ-¥ôP-»ôh-q-zôh-¾-¿UGÅ-¾¤-z¸ô-Mã-hï-mÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-fG-GTôh-TÛG-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ¤ï-ºDô¼-DP-Oô¤Å-hï-±ô-Dï-m-^ºÛ-Gm¤-Iâ-hP-¤ï-ºDô¼-z¸ô-zCæm-¾Å-DP- „Ëô¤-„˼-^Û»¼- hP-M-mG-¤Z¤-¼Þz-ˆÛÅ-z¸ô-zCæm-‚ïh-zŸÛm-hÝ-»ôh-q-¼ïh- ¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-¤fÞh-Mã-hïÅ-zôh-ˆÛ-Å-GmÅ-¤Û-¼ÛGÅ-hï-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-bà-Hã¼-mÅ-fôz-fP-Áô¼-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-zôh-ˆÛ-fôz-fP-z¯ôm-¤Dm-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-zŸGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།