M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG


2007.10.16

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ô^-ºôG-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ^ï-m-¼ô-¼-„Ë-D¼- ¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-fôG-FÛ¤Å-ºG¾-ÇKô-mÅ-z®m-hzP-‚ïh-¤ÞÅ-hP-zôh-mP-VôÅ-ÆÛh-ˆÛ-¼P-hzP-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-ÁÝ^-Vï-‚ïh-zŸÛm-q¼-zdïm-mÅ- Í-¤ï-¼Û-;Å-2008¾ôºÛ-zï-TÛP-mP-º±ô^-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-mP-¤Z¤-ŸÝ^-¤-‚Å-q¼-Pô-Lô¾-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-IôÅ-ºV¼-ŸÛG-D-Å-IôÅ-±ô^-mP-Çeôm-GmP-ºhÝG IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-^ï-m-¼ô-¼-„Ë-D¼-¤VôG-mÅ-Çeôm-GmP-zºÛ-hôm-±m-¿S-¿km-HÛ-IôÅ-ºV¼-hïºÛ-mP-hP-qô-xÛ-¾ô-2006-¾ôºÛ-xÛ-¹-5qºÛ-mP-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-h¤¼-ÁôG-±ô^-qºÛ-G®ô-º²Ûm-=P-VÛP-¾ÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-ºVÛ-GÅôm-HÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-MãºÛ-Gž-zO^-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP-M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-»Ûm-qºÛ-zôh-¤Û-¤fô-h¤m-z¼-GÅÞ¤-hGôm-q-hP-¿Ë-DP-Åô^-mP-VôÅ-¤W¾-ŸÝ-¼Þ-ºIô-¤Û-VôG-q-hP-¼P-GÛ-EÛ¤-±P-mP-¾-»P-Ç+Ý-z½‰m-zOÛ^-GÁô¤-¤Û-VôG-qºÛ-z;G-Çkô¤-‚Å-bï-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-xô^-ˆÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-hP- GZÛÅ-q-VôÅ-¤ïh--zºÛ-M-¤Û-h¤¼-qôÅ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-xô^-ˆÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-fôG-zbP-º²Ûm-V-±P-‚-xÛ¼-Zï-hÝÅ-zôh-ˆÛ-„À-væ¾-»P-ÆÛh-ŸÝ-xô^-fh-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q- hôm-±m-GÅÞ¤-q-zÅôh-m¤Å-M¾-qô-ŸÝ-zºÛ-I-¸Þ¼-ŸÛG-GÛ-ż-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¶Û-^Û-»ô-z½‰m-q¼-fôm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-¾ô-12¼ÛP-z®ôm-ºWâG-FÛ¤Å-fG-zTh-q-¤-¸h- zôh-¼P-z®m-¾-hGº-Ÿïm-¿km-qºÛ-JÀâ-GÅm-q-hP-zôh-M¾-Dz-Vïm-qôºÛ-M¾-h¼-OïP-fzÅ-GmP-¤Dm-Ghm-Å-Vïm-qô-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-q- hôm-±m-zŸÛ-q-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-8qºÛ-mP-D¤Å-¾Û-fP-GÛ-¼ÞP-MÅ-Í-I^-¾^-ˆÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-zôh-mP-xÛ¼-wïzÅ-zBPÅ-hGôÅ-q-hP-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Ç+h-ºzôh-GmP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-DôP-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-Ç+ô¼-hP- hïºÛ-XïÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-¤P-±ôGÅ-fôG-iG-Gmôm-ÁÝ^-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-DG-z;ôh-hï- M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-º±ô^-MãºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-mP-Í-¤ï-¼Û-;-¤Z¤-ŸÝ^-¤-‚Å-q¼-Pô-Lô¾-‚ïh-hGôÅ-Ç+ô¼- DôP-GÛ-IôÅ-ºV¼-hï¼-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-¤P-qôÅ-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-»P-z;ôh-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎