M-mG-GÛ-±m-¼ÛG-q-DG-TÛG-GÛÅ-zôh-Í-¤hô-DÞ¾-hÝ-ŸÛz-ºWâG-MP-Bôh-‚-Mã-»Ûm-qü


2006-09-23
Share

{}ü üM-mG-GÛ-±m-¼ÛG-q-DG-TÛG-GÛÅ-xÛ-¹-10qºÛ-mP- M-Eôm-Vï-zºÛ-¤Û-¤ïh-źÛ-zôh-Í-¤hô-DÞ¾-hÝ-ŸÛz-ºWâG-MP-Bôh-‚-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ŸÛm-ÈÑ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG ¤±ô-zôh-¤fô-ÇKP-ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-hï-zŸÛm-¼ÛP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-2500 hP-ŸïP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-100»ôh-q-hP-Å-V-hï-M-¤±ôºÛ-PôÅ-mÅ-¤fô-±h-¤Û-‡¼-1000¿ËG-»ôh-q-¼ïhü ¤fô-ÇKP-GÛ-‚P-PôÅ-ˆÛ-G®P-qô-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-mP-ºzz-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü ¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-G®P-qô-n¤Å-M-G¼-M-¤±ôºÛ-mP-ºzz-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-±m-¼ÛG-ŸÛz-ºWâG-DP-GÛ-zôh-Å-¤fôºÛ-ŸÛz-ºWâG-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-ŸÛz-ºWâG-q-hP-ü MP-Bôh-¼Þ-DG-GÛ-ºGô-FÛh- bàm-¾ïm- HÛÅ- P-±ôºÛ-¾Å-ºGm-mÛ-z¼-HÛ-Ç+¤-źÛ-Å-GŸÛºÛ-VGÅ-zz-¾-ŸÛz-ºWâGÅ-‚-Mã-hP.ü hïÅ-M-mG-hP-º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-WÛ-ºi-fïzÅ-¤Ûm-Ç+ô¼-zdG-hrh-ŸÛz-ºWâG-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü z¼-HÛ-Ç+¤-Å-hï-mÛ-zôh-¤fô-ÇKP-GÛ-ÇK¾-±ÛGÅ-¿e-zÞ-»Ûm-q-hP.ü Èô-ÁÛ¾-Å-DÞ¾-HÛ-hˆÛ¾-GÁGÅ-mÅ-ºIô-GÛ-»ôh-Ç+ô¼- ŸÛz-ºWâG-q- bàm-HÛÅ-zXôh-zŸG Èô-ÁÛ¾-¸ï¼-zºÛ-Å-GmÅ-hï-mÛ-M-¤±ôºÛ-PôÅ-mÅ-¤fô-±h-¤Û-‡¼-4000®¤-»ôh-q-hP.ü Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-zôh-ˆÛ-¼Û-hÐGÅ-G®ôh-hP-AP-GmÅ-Çkôh-‚-»Þ¾-»Ûm-q-¼ïhü ±m-¼ÛG-ŸÛz-ºWâG-q- bàm-HÛÅ-zXôh-mü ±m-¼ÛG-q-±ôÅ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP- Ÿ-Zï-hP-¾Û-¤ü GÅï¼-hP-bÛG-±-ÅôGÅ-ˆÛ-Gbï¼-D-º±ô¾-ŸÛz-‚-Mã-hP-ºƒï¾-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-¯Û-ÁÛP-¤ï-bôG-GÛ-¤fô-GŸÝP-ŸÛG-ˆP-xôGÅ-zOÛG-‚-Mã-»Ûm-q-hP.ü ¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-Gż-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-DÞ¾-hïºÛ-G»Å-G»ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-¼ÛGÅ-h;ôm-qºÛ-¼Û-hÐGÅ-Åï¤Å-Tm-ÆâP-Bôz-¾-wm-qºÛ-±m-¼ÛG-zdG-hrh-ŸÛz-ºWâG-‚-Mã-hP.ü Èô-ÁÛ¾-mP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-hP-Bï-hPôÅ-Ç+ô¼-¾-»P-ŸÛz-ºWâG-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།