h-¿eºÛ-M-mG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-zôh-ˆÛ-‚-uôh-TïÅ-qºÛ-º±ôGÅ-ºhÝü


2007-03-31
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-q-hP-w-»Þ¾-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-Gż-ºHã¼-i-M-GZÛÅ-ˆÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-»ôPÅ-JÀÛP-ÇÀôz-IÔºÛ-±ôGÅ-DP-hÝ-h-¿eºÛ-M-mG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-zôh-ˆÛ-‚-uôh-TïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-¤P-±ôGÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-zIô-JÀïP-GmP-»ôh-q-¼ïhü ±ôGÅ-º²ô¤Å-ÅÞ-GÅÞP-zÁh-GmP-¤Dm-G®ô-zô-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-GŸôm-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GôP-ŸÝÅ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-mP-M-mG-mP-ºGô-FÛh-mP-DÞ¾-hzP-VºÛ-ºfz-¯ôh-»ôh-zŸÛm-q-hP-ü zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-ºfz-¯ôh-mÛ-M-¤Û-¼ÛGÅ-¾-Ÿï-ºDôm-hP-ºG¾-¹-z¸ÞP-z-¤Ûm-q¼ü GÝP-Fm-bP-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-¤P-¾-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-GbôP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïhü DôP-mÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-ÇkÛ-¾Û¼-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-mÛ-G¾-Vï-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-¤-¸h- xÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-º²¤-JÀÛP-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛm-hÝ-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¿e¼ü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Ç+zÅ-hÝÅ-Åô-Åô¼-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-zl¾-zÁÛG-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-mP-fï¼-ºhôm-GmP-MãºÛ-¾Å-ºV¼-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ˆP-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།