M-mG-GÛ-h¤G-¤Û-zTß-IPÅ-ÁÛG-q-;ÛÅÛ-fm-hÝ-h¤G-¢ôP-Vïh-º‚ô¼-»ôh-ºhÝG


2006-12-10
Share

{}ü üM-mG-hP-q-;ÛÅÛ-fm-hz¼-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-q¼-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚-MãºÛ-h¤G-¢ôP-Vïh-M-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛP-Iô¾-h¤G-¤Û-zTß-IPÅ-ŸÛG-q-;ÛÅÛ-fm-hÝ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤-ZÛm-º‚ô¼-»ôh-ºhÝG- M-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛP-Iô¾-h¤G-¤Û-q-;ÛÅÛ-fm-hÝ-h¤G-¢ôP-ºhÛ-ºiºÛ-Vïh-ÇÀïzÅ-q-fôG-¤-hï-»Ûm-q- ¤ÛP-ºzôh-¤-‚Å-qºÛ-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-‚ïh-q-ŸÛG-GÛÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-Gž-zÁh-‚Å-ºhÝG- xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-¤²º-IôGÅ-ŸïÅ-¤ÛP-zbGÅ-qºÛ-M-mG-hP-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-h¤G-¢ôP-ºhÛ-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-¹-z-mÅ-ºGô-º²âGÅ-‚-Mã-»Ûm-q- q;ÛÅÛ-fm-HÛ-h¤G-hôm-¿Ëm-DP-GÛÅ-»ôPÅ-Ez-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP-ºDôh-ºhÝG-¾- h-hÝP-Gż-ºGôh-zOGÅ-Gb¤-hïºÛ-mP- h¤G-¢ôP-ºhÛ-zŸÛm-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-q¼-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚-Ç+zÅ-ºV¼-GŸÛ-ºhÛP-xôGÅ-hP-Z¤Å-¥ôP-GÅôG-ÇePÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-wm-fôGÅ-Vïm-qô-º‚ãP-MãºÛ-¼ï-z-‚ãP-ŸÛP-»ôh-TïÅ-zXôh-ºhÝG- M-mG-mÛ-q-;ÛÅÛ-fm-¾-h¤G-hôm-¼ôGÅ-¼¤-Vï-ÁôÅ-‚ïh-¤Dm-hï-»Ûm-q¼-¤-¸h- h-V-q-;ÛÅÛ-fm-¾-lݾ-ym-JÀôG-ÁÝGÅ-DP-ŸÛG-Gż-zCæm-‚-Mã¼-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Zï-ÇSôm-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºô-q;ÛÅÛ-fm-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-Gm¤-fôG-mÅ-Zïm-DºÛ-GmÅ-±ß¾-ÇSôm-±ßh-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-Mã-hP- Zïm-D-hï-hG-ÇePÅ-º²Ûm-‚-xôGÅ-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-Gż-Gbôh-‚-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།