M-¤ÛºÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-M-G¼-HÛ-h¤G-ÆâP-dôG-ŸÛz-DP-D-ÁÅ-Gbô¼-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.12.01

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-hz¼-¸ÞP-ºƒï¾-HÛ-h¤G-¢ôPÅ-fïPÅ-hP-qô-hï-G¸º-ºDô¼-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-hÝÅ-±ôh-mP-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-xÛ-¹- 11 qºÛ-±ïÅ- 8 ZÛm- M-¤ÛºÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-zôh-hP-ºƒÅ-¿YôPÅ-ºƒâG-zTÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-»ôh-qºÛ-M-G¼-HÛ-h¤G-ÆâP-dôG-ŸÛz-DP-D-ÁÅ-fôG-Gbô¼-Lô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm- M-G¼-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- jË-‡ï¤-Åï-ÍÛw×-ÍÛm-^Û-»ºÛ-mP-z;ôh-Çtï¾-‚Å-ºhÝG M-G¼-hP-M-mG-hz¼-¯ôh-GŸÛ-»ôh-qºÛ- hô-D-¾-hP- bô¼-Å-m-¾ºÛ-Å-M-G¼-HÛ-ÆâP-dôG-ŸÛz-DP-hï-¾ô-GZÛÅ-®¤-HÛ-ÇSôm-Gż-MG-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-TÛP- M-mG-GÛÅ- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-q-®¤-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-M-G¼-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG-q-hP- M-G¼-HÛ-h¤G-hqôm-ŸÛG-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- M-mG-GÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-M-G¼-HÛ-h¤G-ÆâP-Zïm-ŸÛz-DP-hï-hG-fôG-Gbô¼-Lô¾-‚Å-qºÛ-XïÅ-xÛ¼-¾ôG-‚Å-»ôh-ºhÝG xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-±ïÅ- 8 ZÛm-M-mG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-h¤G-ÆâP-Zïm-ŸÛz-DP-fôG-Gbô¼-Lô¾-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-»ôPÅ-Ez-‚ãP-¤ïh-m-»P- hïP-Ç+zÅ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-zTÛP-Iô¾-h¤G-GÛ-Ç+Ý-±z-¤Û-Ço- 12 ®¤- M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼- ;-¾Û-;-b¼-º‚ô¼-bï- ¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-‚-MãºÛ-I-OÛG-‚ïh-xôGÅ-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-Vïh-ÇÀïzÅ-º‚ô¼-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- GôP-GÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-JÀïP-ÇÀôP-‚ãP-»ôh-ºhÝG M-G¼-HÛ-h¤G-hôm-¤Û-ÇoÅ-zXôh-q¼-GŸÛGÅ-m- M-mG-GÛÅ-Gbô¼-Lô¾-‚Å-qºÛ-M-G¼-HÛ-h¤G-ÆâP-Zïm-ŸÛz-DP-hï-hG-GÛ-mP-Ç+zÅ-hï¼-M-G¼-GÛ-h¤G-¤Û-¤ïh-q-»Ûm-ºhÝG- M-G¼-HÛ-h¤G-hôm-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- M-G¼-HÛ-h¤G-ÆâP-Zïm-ŸÛz-DP-¾ô-GZÛÅ-ÇSôm-fôG-¤¼-z®ßGÅ-Ç+zÅ-Pô-Lô¾-¤-‚Å-q¼- h-V-GŸÛ-mÅ-iG-¾Å-hï-¼ÛGÅ-Çtï¾-z-ºhÛ-mÛ- M-mG-GÛ-h¤G-hqÞP-Pô¤Å-ÁÝGÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP- ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-uÛ-Ez-h¤G-uÛ- lÛ-qG-;-qÞ¼- hP- zhï-ÆâP-„Àôm-Vïm- Íï-;ï-Íïm-fô-mÛ- n¤-GZÛÅ- zôh-hP-ºƒÅ-¿YôPÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-n-fôÅ-¾¼-Vïh-wïzÅ-GmP-Mã-ºhÛ¼- h¤ÛGÅ-zž-hGï-¤±m-Vïm-qô-ŸÛG-¿km-»ôh-¾ÞGÅ-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཨ་ཚོགས་དགོན་གྱི་རིག་དངོས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་གནས་སྤོར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎