གླིང་གེ་གསར་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་རྒྱ་སྐད་ནང་ཕབ་བསྒྱུར།

ཟླ་བ་འདིའི་འགོ་སྟོད་ལོ་༡༠༠༠གོང་གི་བོད་པའི་གླིང་གེ་གསར་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་རྒྱ་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བའི་དེབ་ཐེར་བརྒྱད་དཔར་སྐྲུན་བྱས་འདུག

2011-12-28
Share

༄༅༎པེ་ཅིང་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོའི་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གིས་ཟླ་བ་འདིའི་འགོ་སྟོད་ ལོ་༡༠༠༠གོང་གི་བོད་པའི་གླིང་གེ་གསར་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་རྒྱ་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བའི་དེབ་ཐེར་བརྒྱད་དཔར་སྐྲུན་བྱས་འདུག
ཡིག་འབྲུ་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པའི་གླིང་གེ་གསར་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་དེ་བཞིན། རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་བྱང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་པའི་གླིང་གེ་གསར་རྒྱལ་པོའི་ཞིབ་འཇུག་ཚན་པའི་ནང་གི་ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་༡༠ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་སྐོར་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོའི་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་བཀོད་འདུག
ཞིབ་འཇུག་མི་སྣའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉེ་དུས་རང་ གླིང་དགེ་གསར་རྒྱལ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལས། ཞང་གཞུང་གི་མུ་ཏིག་རྫོང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཞེས་པའི་དེབ་ཐེར་དང་པོ་དེ་བོད་སྐད་ནས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་ཟིན་པ་དང༌། དུས་རབས་༢༠པའི་ནང་བོད་ནང་གི་མཁས་པ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཚོས་འབྲི་རྩོམ་གནང་བའི་གླིང་གེ་གསར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་འཕྲོས་བདུན་པོ་དེ་རྣམས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྦྲགས་དེ་ཚོར་ཞུ་དག་བཏང་ཟིན་པའི་སྐོར་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོའི་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།