M-mG-zôºô-zh-Å-GmÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2007.05.24

{}ü üM-mG-¿Ëô-xôGÅ-GôP-ÁÛºÛ-¼P-BôP-¿YôPÅ-DÞ¾-HÛ-zôºô-zh-µôP-DôPÅ-ˆÛ-IôP-Çkï-¤P-qôºÛ-mP-ZÛm-ÁÅ-¼ÛP-M-mG-GÛ-ºV¼-¿km-ºzÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-xôGÅ-fh-Pô-Lô¾-HÛ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¸P-¸ÛP-GÛ-hôm-Aïm-‚ãP-mÅ-ü h-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Å-GmÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-DôP-Fô-Vïm-qôºÛ-PP-GŸÝP-GÛÅ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-xôGÅ-¾-zBôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü zôºô-zh-ŸïÅ-qºÛ-µôP-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-¼ÞÅ-¤ÛP-Im-ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-zÞïh-ÁÛG-GÛÅ-w×-¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼zMãh-¾¤-HÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-zXôh-m-ü GŸÝP-GÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-zÞïh-¤P-qô¼-z®m-hzP-fôG-mÅ-yâ-GÝ-Bï-Mã-¤ïh-q-z¸ôÅ-»ôh-q-hP-ü hï-zŸÛm-Å-GmÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-EÛ¤-hÝ-»ôP-mÅ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-z®m-h;º-zbP-Çeï-h;º-P¾-Vïm-qô-z¸ô-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-ü Å-GmÅ-¤P-±ôGÅ-±ô-DôP-Fô-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü h-¿eºÛ-ºV¼-GmÅ-±ß¾-hï¼-fG-GTôh-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-zXôh-ºhÝG h-¼ïÅ-±ïÅ-19ZÛm-zôºô-zh-µôP-DôPÅ-ˆÛ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-¤P-±ôGÅ-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-ºhôm-mÅ-µôP-hïºÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-¾Å-DP-GÛÅ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-ÇePÅ-È-TP-GÛ-uôh-¯çz-hP-Å-GmÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-ºhôh-¤ôÅ-»ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-ZïÅ-Vh-ºi-¤Ûm-Mz-ˆÛ-»ôh-qºÛ-uôh-±ß¾-¾-Å-GmÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-mÅ-ü µôP-Å-GmÅ-GŸÝP-mP-º²â¾-bï-zTG-GTôG-‚Å-qºÛ-XïÅ- GŸÝP-GÛÅ-iG-VÅ-h¤G-¤Û-zbP-mÅ-¤P-±ôGÅ-zM-IPÅ-º²Ûm-¸ÞP-hô-h¤-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-mÅ-h-hÝP-»P-Gmh-hôm-hï¼-fG-GTôh-‚ãP-¤ïh-q¼-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎