zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-‚ïh-hGôÅ-q-M-¤ÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-qÅ-zÁh-ºhÝG


2007-07-09
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ- ¤hô-hzÞÅ-hP-zôh-ˆÛ-Å-¤fôºÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-»G-bà-GbôP-hGôÅ-q-hP- »Þ¾-¤Û-±ôºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆP-z¸P-hÝ-GbôP-¾ÞGÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- ®ïP- qïºÛ-»m- HÛÅ-Gb¤-zÁh-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-zBôh-Ç+zÅ- M-mG-GÛ-º²âGÅ-zCæm-hP-»¼-MÅ-Vïh-zôh-hï-h¤ÛGÅ-zž-G¾-Vïm-qô-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-hP-zôh-Å-GmÅ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï- =P-VÛP-¾Û- Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-G®ô-º²Ûm- ‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-zTÅ-ˆÛÅ- zôh-mP-ºIÛ¤-ºIâ¾-hP- mÝÅ-ÁÝGÅ- ŸÛP-¾Å-ÅôGÅ-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-Å-GmÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-mm-qô-GmP-»ôh-ºhÝG- »P-GôP-ŸÝÅ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ- Å-GmÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-GmÅ-zz-hP-ÇezÅ-zÇeàm-HÛÅ-z¸ô-¾Å-º²âGÅ-zCæm-‚ïh-xôGÅ-fh-»Þ¾-¤Û-±ô¼-Gô-z;ôm-ÇÀôz-Çeôm-HÛ-fôG-Iâz-ºƒÅ-¤Z¤-hÝ-¾ôPÅ-uôh-Mã¼-ºzh-z¯ôm-‚ïh-hGôÅ-q-hP- zôh-ˆÛ-ÆâP-Bôz-uÛ-hP-‚ï-iG-bà-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-»P-ÆâP-Bôz-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།