z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-DÞ¾-Å-GmÅ-mP-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-n¤Å-ºGôG-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-qü


2007-03-24
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-DÞ¾-Å-GmÅ-mP-¤Þ-¤fÞh-mÅ-iG-GTôh-ˆÛ-hôm-Aïm-»ôP-Mã¼-ºGôG-fzÅ-Vïh-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-ºIÛ¤--ºIâ¾-z;G-Çkô¤-hP-hï-zŸÛm-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»P-¤±¤Å-ºWôG-‚-zTßG-»ôh-q-¼ïh-ü M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-hP-Zï-zºÛ-z¾-»Þ¾-¿Ëô-DÞ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ- ¤×-lï-ÅÛ- ¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-fôz-fP-ÆâP-BôzÅ-±ôGÅ-q-hP-¤ºô-ÁôG-DG-hz¼-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ºFâG-¯ôh-‚ãP-mÅ-¤ºô-ÁôG-DG-ZÝP-f¼-¤Û-IPÅ-26Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ü h-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qÅ-¤Pº-DÞ¾-mP-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-zbÛP-»ôh-ˆP-ü Ç+zÅ-hï-hÝÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-¾-Gmôh-Bôm-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ü Å-GmÅ-hïºÛ-mP-zB¼-hÝ-ºFâG-¯ôh-¤Û-»ôP-zºÛ-Vïh-ZÛm-GP-ºIÛ¤-ºIâ¾-z;G-Çkô¤-‚Å-»ôh-q-Å-GmÅ-Zïm-dôG-hqôm- ÁÁÛ-Áï-¼ïÅ-f- ŸïÅ-qÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-hP-ü Zïm-dôG-q-hïÅ-¤Þ-¤fÞh-zXôh-q¼-ü ¿Ëô-DÞ¾-JËô¾-¡-²¼- hP-hï-¤Ûm-IôP-Çkï-GZÛÅ-mP-¾-»P-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Pô-Lô¾-hP-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-¼ÛGÅ-Çtï¾-Mã-z;G-Çkô¤-‚Å-»ôh-TÛP-ü Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-¼ÛGÅ-Å-GmÅ-hï-±ôºÛ-mP-Çtï¾-Mã-¤-ºôPÅ-ZÛm-IPÅ-zŸÛºÛ-¼ÛP-¤Þ-¤fÞh-mÅ-z;G-Çkô¤-‚-Mã-»Ûm-q-hP-ü GP-»Ûm-¸ï¼-m-ºFâG-¯ôh-¼ÛGÅ-¤P-Vï-z-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-¼ÛGÅ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-»ôP-GÛ-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།