ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-hP-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qºÛ-hz¼-º²ÛP-¼ïÅ-fÞG-»ôh-ºhÝG


2007.10.21

{}ü üÈôP-;ôP-GÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- ¤×ÛP-qºô-ŸïÅ-qÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-mÅ-¾ÞP-ºiïm-bï- Íñ-qÛ×-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-hP- ¼ô»ï‡¼-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-mÅ-D-Å-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- uÛ¼-º²¤-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhï-hP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP- º²¤-JÀÛP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-hz¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-¼ïÅ-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-ÅôGÅ-ˆÛ-¯-hôm-fôG-¿ËG-zŤ-n¤-hG-GÛ-ÇKô-mÅ-fÞGÅ-ºDÞ¼-Vï-zŸïÅ-¤²h-q-hP- »P-ÇKôÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ- zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zz-TÛG-fzÅ-º±ô¾-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-½ÀzÅ-VïºÛ-¤²h-ºyÛm-DG-¾-Vï-zÇeôh-hP- GÝÅ-z;ݼ-ŸÝ-xÛ¼- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-‚-hGº-¤fô-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-wÞ¾-zŸïÅ-¤²h-q¼- zôh-mP-GÛ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-hGº-vôºÛ-dïm-ºƒï¾-GmP-Ç+zÅ- hGï-ºhÝm-IPÅ- 1100 ®¤-hP- ¾G-bà-¤±ôm-V-fôGÅ-qºÛ-¿Ë-źÛ-Å-GmÅ-ˆÛ-M-¤ÛºÛ-qÞ¾ÛÅÛºÛ-hz¼- GhôP-¤fÞG-hP- º²ÛP-¼ïÅ-fÞG-»ôh-q-¼ïh- GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP-ºDôh-Gž-¿e¼-‚Å-m- qÞ¾ÛÅÛ»ÛÅ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-¤fº-zÇ+ô¼-bï- ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-hP- ºƒÅ-ÇtäPÅ-DÞ¾-hÝ-z¿e-zÇ+ô¼-¾-»ôP-¤Dm-¤Û-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-zL¾-z-xÛ¼-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-M-zbP-»ôh-q-¼ïh- hGï-ºhÝm-q-hP- qÞ¾ÛÅÛºÛ-hz¼-GhôP-fÞG-‚ïh-Ç+zÅ-hGï-ºhÝm-q-±ô¼-©Å-Bôm-‚Å-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- ¤ÛP-qºô-ŸïÅ-qºÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-Gż-ÁôG-¾Å-DP-GÛÅ-¿Ë-źÛ-qÞ¾ÛÅÛºÛ-¾Å-DÞPÅ-ÅôGÅ-ÅÞ-ºiÛ-¯h-‚Å-q¼- ¿Ë-źÛ-qÞ¾ÛÅÛºÛ-¾Å-DÞPÅ-mP-GÛ-zÞh-¤ïh-TÛG-GÛÅ-D-hq¼-¾ïm-»P- hôm-Aïm-hïºÛ-Ç+ô¼-GP-»P-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-TïÅ-zÁh-hï- GP-¿e¼-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-hP-ºIï¾-zXôh-‚ïh-¤Dm-ÅÞ-GTÛG-fôm-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎