º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾ô-¼ï-zŸÛm-iô-¼Þ-iô-¼Þ-ºIô-zºÛ-Ç+ô¼-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-ºhÝG


2007-04-11
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-ºIôÅ-±m-qÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾ô-¼ï-zŸÛm-iô-¼Þ-iô-¼Þ-ºIô-zºÛ-Ç+ô¼- zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ÁôG-IPÅ- 1572 ‚Å-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-»ôPÅ-Ez-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ljm-fô-hïºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-»ôPÅ-ˆÛÅ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-ºIôÅ-ºIô-zºÛ-Mã-Aïm-DG-GÛ-fôG-¾-h-¿e-¼P-mÅ-²-iG-GÛ-fôG-mÅ-ÇSôm-Vh-Mz-zBå¼- ¤-ºôPÅ-ÇSôm-ºGôG-ÅôGÅ-¤ÛºÛ-º±ô-z-Bï¾-ÇePÅ-hP- hq¾-º‚ô¼-HÛ-¾Å-hôm-¼ÛGÅ-¯ô¤-xôGÅ-ÅôGÅ-¤ÛºÛ-;Ým-uôh-hP- ºyâ¾-VºÛ-ºwï¾-¼Û¤-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-¾-zbP-º²Ûm-¸z-mm-¤-‚Å-q-»Ûm-m- Dô¼-»ÞG-hP-hq¾-º‚ô¼-hï-¾Å-È-TP-Zïm-±zÅ-Vï-z¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-¼ÛGÅ-ˆÛ-fôG-¾-VG-ÇKô-±zÅ-Vïm-ŸÛG-ÇÀôP-zºÛ-hôm-Aïm-ŸÛG-VGÅ-Mã-PïÅ-Gbm-Ûm-q-hP- hï-»P-¤-ºôPÅ-qºÛ-xÛ-¾ô- 2050ºÛ-hÝÅ-¤±¤Å-ÅÞ-Íï-Áï-»ºÛ-JÀÛP-ym-HÛ-Eôm-¾-¤Û-¤P-zÇkô¤Å-Å-»- 130 zL¾-z¼-º±ô-zºÛ-dïm-GŸÛ-z¸º-zTº-¤Û-ºhïP-z-hP- ºfÞP-Vß-h;ôm-qô-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-hP- hï-ºiºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºV¼-Mã-»Ûm-q-mÛ-zŤ-„Àô-GbôP-Mã-¾ºP-ljÛP-¯-ºh¼-bï-Ÿïh-ÇoP-Bï-ºôÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-±m-qºÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm- Í-VÛ¤- ÅÛ-=ºï-m¼- HÛÅ-Zïm-zl-ÁÛm-bà-±-mm-Tm-ŸÛG-zbP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།