Gm¤-GÁÛÅ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºHã¼-zŸÛm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-ºfÞP-VߺÛ-h;º-P¾-ºyh-Mã-»Ûm-qü


2007.05.14

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºHã¼-zŸÛm-q-hïÅ-º‚ãP-ºHã¼-HÛ-hÝÅ-»Þm-mP- º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-DG-Bô-qô-¤P-qôºÛ-mP-¾ô-ZïÅ-hP- ¤P-±ôGÅ-VïÅ-¤P-qô¼-ºfÞP-VߺÛ-²-iG-GÛ-h;º-P¾-ºyh-MãºÛ-Zïm-±zÅ-Wï-Vï-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»ï-ÁݺÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-D-Å-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-mP-Zïm-zl-zbP-»ôh-ºhÝG- hï-»P-GôP-ŸÝÅ-¼ôGÅ-±ôGÅ-hïÅ- ¤Û-±ôGÅ-ˆÛ-¡-½ÀzÅ- ¤Û-ºzô¼-GŸÛ-ÇtôÅ-ˆÛ-²-iG-GÛ-Zïm-±zÅ-ŸïÅ-qºÛ-ºGô-zXôh-z;ôh-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-mP- G¾-bï-h-¿e-h¤ÛGÅ-zž-º²¤-JÀÛP-mP- hq¾-º‚ô¼-HÛ-»¼-MÅ-xÛm-qºÛ-»Þ¾-DG-±ôÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºHã¼-GŸÛºÛ-½ÀPÅ-µÅ-zïh-uôh-‚-Mã-GP-º±¤Å-ÇSôm-ºGôG-¤-fÞz-±ï- ºhÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¤Þ-ºfÞh-±-iôh-Vï-¼Þ-zbP-Çeï- ¤hô¼-m-xÛ-¾ô-2050 mP-±ßh-º²¤-JÀÛP-mP-ZÝP-¤f¼-»P-¤Û-¤P-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-¼P-»Þ¾-¾-Çkôh-fzÅ-ƒ¾-bï- Å-DÞ¾-GŸm-hÝ-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-Zïm-±zÅ-ÁÛG- ÇSôm-hqG-fÞz-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-±m-¼ÛG-q-±ôÅ- h-¿e-¤Dº-½ÀâP-z®ôG-q-ºHã¼-GŸÛºÛ-Åô¾-½ÀPÅ-zïh-uôh-‚ïh-iG-qºÛ-Aïm-HÛÅ-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-±-iôh-Wï-Vï¼-xÛm-bï- »Þ¾-¾ÞP-¤P-qôºÛ-mP-Vß-¾ôG-GÛ-h;º-P¾-hP- ¤Þ-GïºÛ-ºWÛGÅ-q-ÅôGÅ-»ôP-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-¤-ºôP-ÇSôm-zÅÞÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་དོན་འཚམས་གཟིགས་ཆེད་ཧྥ་རན་སིར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎