zôh-¤ÛºÛ-Å-mÅ-¤ï-¤hº-hP-¤hïºÞ-ºzô¼-Vïm-GŸÝP-zŸïÅ-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-ºhÝG


2007.12.05

{}ü üzôh-ˆÛ-D¤Å-¾Û-fP-Å-DÞ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¤Û-¤P-n¤Å-ˆÛ-Å-mÅ-¤ï-¤hº-hP-¤hïºÞ-ºzô¼-Vïm-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-GŸÝP-zŸïÅ-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü M-mG-GÛ-iÛm-lÝ-IôP-Eï¼-hÝ-»ôh-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-‚Å-q-»Ûm-m- zôh-ˆÛ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-Ez-DÞPÅ-XôP-DG- 18 hP- h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-GmÅ-¼Û¤-HÛ-¾Å-DÞPÅ-±m-q- 95 h¤º-¼Û¤-hP-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IÐ- 850 hGôm-Çkï-DG 532 mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-hP- ¾Û-fP-XôP-GÛ-hGôm-q-DG-mÅ-I-yâG-¾ô-VßP- 415 xÛ¼-zÞh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG-ü hï-¤-¸h-¾Û-fP-XôP-GÛ-Å-DÞ¾-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-HÛ-zMãh-¼Û¤-mP-M-mG-GÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-PôÅ-º²Ûm-‚Å-qºÛ-¤ï-¤hº-Vï-VßP- 860 hP- ¤ï-¤hºÛ-¤hïºÞ-hP-¾G-fôG-ºz¼-XÅ-IPÅ- 22557 zÇkÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG-ü hï-¤-¸h-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-Ez-DÞPÅ-»Ûm-qºÛ- ƒG-ºGô-XôP-GÛ-hGôm-q-DG-mP-I-VßP-¾ô-m-VßP-z-¤P-qô-hGôm-q-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚Å-mÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-ÇÀôz-IÐ-DG-bà-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG-ü hï-¤-¸h-M-mG-GÛÅ-Å-DÞ¾-hï-±ôºÛ-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-mP-qºÛ-hGôm-qºÛ-mP- væ¾-Ç+Ý-PôÅ-º²Ûm-GmP-xôGÅ-hP- Ç+Ý-ÆâP-fÞGÅ-dïm- hP- hPÞ¾-zhG-GZï¼-‚ïh-xôGÅ-hP- hGôm-qºÛ-Å-M-Vï-VßP-hP- hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤ºÛ-IPÅ-±h-ÅôGÅ-ˆÛ-h¤-zOGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gbm-ºhïzÅ-‚Å-q-¤-¸h- OÛG-GŸÛ-hP-ºG¾-º²ô¾-‚ãP-m-ZïÅ-q-wôG-GÛ-»ôh-qºÛ-Zïm-zl-ÅôGÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¿e¼-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-z¸ôÅ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎