Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤W¾-ºyh-GmP-hGôÅ-qºÛ-mm-zÇ+ݾ-GmP-zü


2008-02-29
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¿Ëm-DP-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôX-^z-¾Þ-„ËàÁï- ¤VôG-M-mG-bà-h‚¼-;ºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-wïzÅ-hÝÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-hGôÅ-qºÛ-mm-zÇ+ݾ-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôX-^z-¾Þ-„ËàÁï- ¤VôG-GÛÅ-Zï-ÇSôm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-‡ôm-hÝ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-ż- DôP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hzÞ-º‚ïh-¤Wh-ÇKô-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-hÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- Ç+zÅ-hï-hÝÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛ-bºô-G®ôÅ-qºÛ-M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü DôP-GÛÅ-Ÿ¾-zŸïÅ-hï¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¿Ëm-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-hGº-zÅÞ-Vï-zÇeôh-ŸÝÅ-»ôh-q-¤-¸h-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP- Gb¤-zXôh-ˆÛ-¼P-hzP-hP- hï-zŸÛm-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-¼P-hzP-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-MãºÛ-fôz-fP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-q-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-¾ô-Pô-zTß-GZÛÅ-¿ËG-®¤-¼ÛP-G¼-Åô¼-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-zºÛ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-mm-zÇ+ݾ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-¾-mm-zÇ+ݾ-GmP-ºhÝG-ü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-ˆP- h‚¼-;ºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾-wïzÅ-¤Dm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Û-Åï¼-n¤Å-¾-M¾-uÛºÛ-±h-GŸÛ-¿e¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-MãºÛ-»ôh-qºÛ-Vïh-hÝ-hPÞ¾-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ˆÛ-¤fÞm-Aïm-zCæm-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¿Ëm-DP-GÛÅ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-z-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།