zôh-¼ÛGÅ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IкÛ-mP-»ôh-q-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-Mãü


2007-07-23
Share

{}ü üÍ-¼Û-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DP-GÛÅ-‚P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-JÀÛP-Vïm-mP-zôh-¼ÛGÅ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IкÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-¤Dm-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¿Ëm-±ôGÅ-hï-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹- 10 qºÛ-mP-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛºÞ-»ô@-IôP-Eï¼-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Ç+zÅ-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-hP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ZÛm-¤fº-¤-hï¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-z;º-ÇÀôz-z=Ûm-°¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Í-¼Û-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¤fô-ÇÀôz-DG-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-¤Dm-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-h¤ÛGÅ-»Þ¾- 3 »ôh-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-GmP-z-hïºÛ-mP-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-hP-ÁÝGÅ-Vï-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-wm-±ßm-GTÛG-wm-GTÛG-¼ôGÅ-Vïh-ºƒï¾-zºÛ-¯ÛG-©P-Gbm-qô-ŸÛG-z¸ô-fÞz-Vïh-hP- ÇÀôz-yâG-ÇKï¼-hP-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-hGôÅ-¤Dô-¾-GŸÛGÅ-bï-‚P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-GÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÐ-DG-hP-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DG-GÛ-¤fÞm-Aïm-n¤Å-GP-»ôh-zïh-uôh-fÞz-Mã¼-¤fÞm-Mã¼-GŸôGÅ-ºhïGÅ-ŸÝ-Mã- hï-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-h¿eºÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-ÁïÅ-dôGÅ-GmP-Mã-hï-G¾-ºGP-Vïm-qô-»Ûm-q-mm-zXôh-hP-ÇÀôz-yâG-ÇKï¼-¼P-PôÅ-ˆÛ-ºôÅ-ºGm-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-Gž-zÁh-GmP-Mã-zTÅ-»Ûm-q-¼ïh- Í-¼Û-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DP-GÛÅ-Í-¼Û-hP-;ï-mï-IºÛ-mP-zôh-¼ÛGÅ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÐ-DG-mP-ÇÀôz-GmP-¤Dm- 500 ¿ËG-»ôh-Ç+ô¼-±ôh-hqGÅ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།