&GôP-Å-¤VôG-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-z-hï¼-zôh-¤Û-±ôÅ-hGº-Çeôm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.10.18
&G

&G

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhï-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fPü Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôzü º²¤-JÀÛP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-hz¼-V¤-¤fÞm-HÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-fzÅ-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºyÛm-fh-Mz-Bô¼-ŸÝ-xÛ¼-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-q¼-º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-hGº-Çeôm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-q-zŸÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-;ï¾ï-wô¼-mÛ-»ºÛ-¤Pº-Çkï-mP-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-±ôÅ-hGº-Çeôm-dïm-ºƒï¾-ŸÝÅ-q-hP-£GÅ-ZÛm-hï¼-hGº-hGº-vô-vôºÛ-PP-mÅ-hÝÅ-Çeôm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-h-z¼-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-xG-¾Å-GmP-zºÛ-¤²h-ºyÛm-mP-mÅ-‚ï-ƒG-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÇÀh-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-zŸïÅ-Æô¾-ºôG-zôh-¾-¼P-z®m-¤-»Ûm-q¼-M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-ˆÛ-mP-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-¤Û-Z¤Å-GTïÅ-º²Ûm-GmP-MãºÛ-ÇÀh-hÝ-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-zz-ºzh-z¯ôm-GmP-z¼-ÆÛh-hôm-HÛ-fôG-mÅ-Mz-Bô¼-hP-Vï-zÇeôhü GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-¤±ôm-hôm-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-z-hï-mÛ-zôh-¤Û-±ô¼-¤±ôm-mü zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-mP-G¾-VïºÛ-hôm-ljÛP-¿km-qºÛ-¾ô-MãÅ-ŸÛG-hP-hGº-ÇtôzÅ-BïÅ-ºôÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎