Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-wï¼ïP-ºÞ¿˜-»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG


2007-07-16
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ÛºÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-FÛ¤Å-z¸ô-z-wï¼ïP-ºÞ¿˜-»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-ºhÝGüü ºhÛ-±ïÅ-16ZÛm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-mP-M-mG-fôG-IôÅ-zÇkݼ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-FÛ¤Å-z¸ô-z-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-»ôPÅ-IGÅ-Tm- wï¼ïP-ºÞ¿˜-¾GÅ-ˆÛÅ-z¼-¾¤-mÅ-M¾-uÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-;Ým-uôh-¾Å-ºhÅ-qºÛ-±zÅ-VïºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-mÛ-h-¿eºÛ-M-mG-GŸÝP-Dô-m-»Ûm-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ-M-mG-GÛÅ- P¾-¯ô¾-¤Û-¤P-hP-Dô¼-»ÞG-¾-ÆâP-Bôz-¤ïh-q- ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-vôh-q¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-±ô¼-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-hP-Gô-¤±ôm-HÛ-µÅ-¢ô¼-vôh-¤Dm- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-±ôP-¾Å-hP-GŸÝP-¾-Åô-¥ã¾-‚ïh-¤Dm- »ï-ÁÝ-hP-D-Vï- w×-¾ÞP-JËôP- mP-qºÛ-hGï-ºhÝm-hP-z®ßm-¤-ÅôGÅ-¾-iG-Gmôm-‚ïh-¤Dm- hï-ÇS-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-mP-zŸÛm-¤Û-¤P-Eôm-Vï-P¾-¯ô¾-¼Ð-zºÛ-mP-ÇkÝG-¢ôP-GbôP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-GmP-ºhÝG- hqï¼-m-xÛ-¾ô-2006¾ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»ï-ÁÝ-VôÅ-‚ïh-q-651º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-mÅ-VôÅ-hqôm-iâG-z®m-ºWâG-hP-hGÝ-z¸P-z®ôm-mP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- z®m-‚ô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-Á¼-bà¼-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z- ¼×-z×Û-»- D-jËÛ¼- HÛ-zÞ-yâG-¼P-»Þ¾-mP-z®m-ºWâG-GÛÅ-ÇkÝG-¢ôP-¥ôP-zŸÛm-q-hP- ÇS-¾ô-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-zMãh-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-±ô¼-M-mG-GÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤ÛÅ-iG-Lô¾-HÛÅ-¼P-¾ô-17¾-Åôm-qºÛ-z®ßm-¤-ŸÛG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-Ç+ô¼-¾ÞP-ºiïm-GmP-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-mÝÅ-ÇeôzÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-G¾-Vï-z¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qÅ-zŤ-±ß¾-hï-¼ÛGÅ-¾-Í-¤Û-¼Û-;Å-PïÅ-q¼-hÝ-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-FÛ¤Å-G®ô-z-wïQïP-ºÞ¿˜-HÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།