2008¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-Oôm-¤ïºÛ-zMãh-¾¤-hï¼-fï-¶m-HÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2007.04.27

{}ü üqï-TÛm-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¿Ëm-DP-GÛÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-Oôm-¤ïºÛ-zMãh-¾¤-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-qºÛ-fôG-fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-fï-¶m-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¿Ëm-DP-GÛÅ-hï-¼ÛP-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm- qï-TÛm-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-Oôm-¤ï-zMãh-¾¤-hï-zŸÛm-m-mÛP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-mP-DÞ¾-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q-¿e¼-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-qÅ- fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-hï-¿e¼-DÅ-¾ïm-fÞz-fzÅ-¤ïh-qÅ-qï-TÛm-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-Ez-DôPÅ-ÅÞ-zŸÝGÅ-Mã-¤Ûm-q-xÛ¼-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü fï-¶m-HÛ-=âP-Ⱥ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-GÅÞP-m-ü qï-TÛm-GŸÝP-GÛÅ-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-qºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-Oôm-¤ïºÛ-zMãh-¾¤-hï-zŸÛm-M-mG-fh-z-mÅ-M-mG-ÈôP-;ôP-mP-zBôh-Mã-hP-hï-zŸÛm-M-mG-ͺô-¤m-zMãh-M-mG-Ç+¤-źÛ-¤±ô-DºÛ-IôP-Eï¼-DG-mÅ-¼Û¤-zŸÛm-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-DG-mP-zÇ+ô¼-zBôh-‚-Mã-»Ûm-q-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hïÅ-fï-¶m-HÛ-zhG-hzP-GmÅ-zz-h¤º-¼Þ-GbôP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-zTPÅ-»ôh-q¼-zdïm- hï-mÛ-fï-¶m-GŸÝP-h¤PÅ-GZÛÅ-ˆÛÅ-DÅ-¾ïm-‚ïh-fzÅ-¤ïh-q-GÅÞP-»ôh-q-hP-ü »P-fï-¶m-Íô-¾Û¤-wÛ-DºÛ-¾ÞÅ-¯¾-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-qï-TÛm-GŸÝP-GÛÅ-G-hÝÅ-»Ûm-mºÛ-fï-¶m-hï-zŸÛm-M-mG-fï-¶m-ŸïÅ-ºzôh-ˆÛ-»ôh-q-hï-hP-xÛ-¾ô-1989¾ô¼-M-mG-hP-fï-¶m-HÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¿Ëm-DP-hz¼-zŸG-qºÛ-IôÅ-Vôh-hP-»ôPÅ-ÅÞ-Mz-ºG¾-VGÅ-ˆÛ-»ôh-TÛP-ü IôÅ-Vôh-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛ-DºÛ-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-Ç+zÅ-fï-¶m-HÛ-¤ÛP-ºzôh-‚ïh-xôGÅ-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-=âP-Ⱥ-fï-¶m-ŸïÅ-ºzôh-ˆÛ-»ôh-q-¾Å-M-mG-GÛ-zXôh-q-zŸÛm-=âºÞ-GôºÛ-fï-¶m-ŸïÅ-q¼-DÅ-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-GÅÞP-zŸG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎