M-¤ÛºÛ-Dï-GZï¼-OÛG-º²â^-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºGm-¾ïm-MãºÛ-I-OÛG-¤ïh-qü


2005-09-26
Share

{}ü üh-¿e-M-¤ÛºÛ-Dï-GZï¼-OÛG-º²âGÅ-DG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºGm-¾ïm-MãºÛ-I-OÛG-¤ïh-Ç+ô¼-hq¾-º‚ô¼-fh-Z¤-ŸÛz-GmP-¤Dm-±ôGÅ-q- ÍÛ-ͺï-»ÞÅ- ljm-fô-ŸÛG-hï-¼ÛP-ºhôm-Çtï¾-GmP-ºhÝG- hï-»P- ÍÛ-ͺï-»Þ- ŸïÅ-qºÛ-hq¾-º‚ô¼-fôG-Z¤-ŸÛz-GmP-¤Dm-±ôGÅ-q-ºhÛºÛ-ºGm-º²Ûm- ÅÛ=Û-¶ïm-ÁÝ- »ÛÅ-±ôGÅ-q-ºhÛÅ-M-mG-GÛ-Dï-GZï¼-¾Å-DP-DG-GÛ-fôG-Z¤-ŸÛz-‚ïh-hôm-G®ô-zô-mÛ- hïP-Ç+zÅ-M-¤ÛºÛ-Dï-GZï¼-OÛG-º²âGÅ-DG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºGm-ºDÞ¼-¾ïm-IzÅ-»ôh-qºÛ-JÀïP-ÇÀôP-hP-h=ôG-Gb¤-¤P-qô-Ez-zŸÛm-q¼-GŸÛ-zTô¾-mÅ-ŸÛz-ºWâG-ºhÛ-GmP-MãºÛ-;Ým-ÇÀôP-‚ãP-Ç+ô¼-hP- ±ôGÅ-q-hïÅ-M-¤ÛºÛ-Dï-GZï¼-OÛG-º²âGÅ-176¾-ºiÛ-¯h-hP-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-mP-zM-V-91 GÛÅ-¤-ºôPÅ-qºÛ-¾ô-GÅÞ¤-¼ÛP- DôP-±ôÅ-M-mG-M¾-mP-GÛ-Fô¤-¼¼-h¤ÛGÅ-±h-¸Ûm-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ-¾ïm-ºhïzÅ-‚Å-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-GÅÞPÅ-ºhÝG- DôP-GÛÅ-M-¤ÛºÛ-Dï-GZï¼-OÛG-º²âGÅ-w¾-Vï-z-mÛ-»P-m-VßP-VßP-hï-¤Ûm-ºƒÛP-®¤-¾Å-¤ïh-q-ÅôP-®P- DôP-±ôÅ-±ôP-dGÅ-Gż-q-hP-xÛºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-Fô¤-¼-Gż-q-º±ô¾-ŸÛz-¤-‚Å-q¼- M-mG-M¾-mP-GÛ-Fô¤-¼-¼P-¾-h¤ÛGÅ-±h-¸Ûm-HÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།