M-mG-mP-¿+ôG-¸Å-Aïm-qÅ-Gbï¼-¾Å-DP-GÛ-zhï-ºWGÅ-¾-ºfÞÅ-Áô¼-ºIô-zü


2006-12-21
Share

{}ü üM-mG-mP-lô-Åô¾-HÛ-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhôm-Ç+zÅ-¤Û-ÁÛ-Bôm-VG-GÛ-IPÅ-ºzô¼-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ- ¿+ôG-¸-hP-Pm-q-¾G-ºƒï¾-¤P-z- hï-zŸÛm-¤ÛºÛ-±ï-ÆôG-¾-z¯Û-¤ïh-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-»Ûm-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-w×-¼m-ÅÛ-Gż-Çtï¾-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zŸGü hï-¼ÛP-M-mG-¾Å-¤ÛºÛ-zhï-ºWGÅ-º²Ûm-BôP-DP-GÛÅ-G®ô-º²Ûm-¾Û-h‚Û-=âP-GÛÅ-GÅÞPÅ-q¼-GŸÛGÅ-m- M-mG-GÛ-lô-Åô¾-Gbï¼-¾Å-DG-GÛÅ-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qôÅ-¿+ôG-¸-@Ý-MG-hP- hPÞ¾-hP-hzP-V-zXï-¾ïm-‚Å-q- hï-zŸÛm-±ôP-q-hP- hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-Pm-q-¾G-ºƒï¾-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Aïm-qÅ-Gbï¼-¾Å-DP-hï-±ôºÛ-zhï-ºWGÅ-¾-ºfÞÅ-Áô¼-xÛm-bï- ¾Å-¤Û-¤P-qôºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-HÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zbôm-qºÛ-ljm-fô-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- ÇS-¾ô-M-mG-GÛ-lô-Åô¾-Gbï¼-¾Å-DG-mP- ¤Û-IPÅ-5948®¤-ÁÛ-Bôm-‚ãP-»ôh-q-hP- hï-mÛ-V-ljô¤Å-‚Å-m-ZÛm-¤Û-¼ï¼-¤Û-16¼ï-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-¾ÛÅ-»ÛÅ-¤Þ-¤fÞh-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞP-hôm-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z;G-ºGôG-GmP-¤ÞÅ-¾-¤-¿eôÅ-q¼- h-hÝP-Å-DÞ¾-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qôÅ-¿+ôG-Qm-¾ïm-HÛ-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-Gbï¼-¾Å-DP-GÛ-¤-Áï¼-»P-¤Þ-¤fÞh-Z¼-HÛ-»ôh-q-hP- Gbï¼-¾Å-DP-mP-¤Û-ÁÛ-Bôm-VGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-±zÅ-Vï-‚ãP-Ç+zÅ- Å-DÞ¾-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Gbï¼-¾Å-DP-GÛ-zhG-qô-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-zbP-GÛ-»ôh-q-hP- hqP-dGÅ-n¤Å-¯-¤ïh-z¸ô-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü ÇS-¾ô-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gbï¼-¾Å-DP-VßP-PÞ-5931®¤-ÇKô-zMz-»ôh-q-hP- xÛ-¾ô-2008 mP-±ßh-Gbï¼-¾Å-DP-4800®¤-ÇKô-zMz-ºV¼-»ôh-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།