z¾-»Þ¾-M¾-źÛ-mP-hPôÅ-¸ôG-¼Ûm-GôP-¤fô-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qü


2004-12-24
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-M¾-źÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-±ôP-¾Å-¤±¤Å-ºWôGÅ-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ-hPôÅ-¸ôG-¼Ûm-GôP-¤fô-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG hï-»P-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-GÅÞPÅ-mü ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ºIÛ¤-ºIâ¾-z;G-ºGôG-‚Å-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-¸-zTº-hP-¤ô-‡ºÛ-Çoݤ-GÅôG-ºWôGÅ-‚Å-q-n¤Å-¼Ûm-GôP-¤fô-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü ¤ÛG-ÇS¼-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-M¾-źÛ-‚P-Á¼-xôGÅ-mÅ-zôh-Å-¤±¤Å-hP-mÝz-xôGÅ-mÅ- q×ôD-¼º- z¼-xÛ-M¾-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-ºô¼-ºiïm-‚ïh-¤Dm-±ßh-qºÛ-M¾-źÛ-‚P-xôGÅ-hP-mÝz-xôGÅ-ˆÛ-ºIô-¾¤-G®ô-zô-hï-z;G-ºGôG-‚Å-»ôh-TÛPü hï¼-zdïm-M¾-źÛ-mP-GmÅ-Çkôh-¤Û-h¤PÅ-n¤Å-¸-zTº-hP-lô-Çoݤ-fôm-DÞPÅ-ˆÛ-¼Ûm-ºzz-ÅôGÅ-ºw¼-bï-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü GP-¿e¼-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ-ºIÛ¤-ºIâ¾-z;G-ºGôG-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-q-mÅ-z¸ÞP-±¾-¼ÛGÅ-hP-‚ï-¤-;-¼-ü hï-zŸÛm-¤Û-h¤PÅ-hGôÅ-¤DôºÛ-V-hPôÅ-n¤Å-¼Ûm-GôP-¿kz-GZÛÅ-®¤-ºw¼-¤-vh-hï-Zô-Iâz-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-¤Û-Åï¼-ŸÛG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།