º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-zºÛ-Gmh-hôm-fh-¤DÅ-hzP-n¤-qÅ-IôÅ-zÇkݼ-GmP-Mãü


2007.04.29

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-zºÛ-Gmh-hôm-fh- M¾-Dz-DG-GÛ-¤DÅ-hzP-DG-¾Å-Iâz-qºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±m-qÅ-Dï-Å-Gž-zOGÅ-GmP-Gž-¿e¼-m- f»ï-¾ïm^ºÛ-M¾-Å- Ç~ïP-@ôG-mP-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-mP-Gm¤-GÁÛÅ-±m-¼ÛG-q-hP- M¾-Dz-DG-GÛ-Gmh-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-DG-GÛÅ- Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-±-±h-¾ô-¼ï-zŸÛm-¤fô-¼Þ-ºIô-zºÛ-Mã-Aïm-Ç+ô¼-zIô-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- ¤DÅ-hzP-n¤-q-±ôºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-IôÅ-GŸÛ-G®ô-zô-mÛ- Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-z-GbôP-¤Dm-HÛ-‚ïh-Gbï- hÝ-z-hP- Åô¾-½ÀPÅ-ÅôGÅ- ZÝP-hÝ-GbôP-Mã¼- ¼Ûm-q-hP- BÛm-±z-ÅÞ-»ÛÅ-vôh-hGôÅ-¤Ûm-Ç+ô¼- IôÅ-zÇkݼ-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-zºÛ-Ç+ô¼-¤DÅ-hzP-DG-GÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-IôÅ-GŸÛºÛ-¸Ûm-ƒÛÅ-ÁÛG- Íï-qÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-¾G-q¼-Åôm-qºÛ-mP-hôm-¿e¼-m-º²¤-JÀÛP-GÛ-z¼-ÇoP-½ÀâP-GÛ-D¤Å-mP- hÝ-z-hP- Åô¾-½ÀPÅ-¤P-ÁôÅ-ºwïm-¤Dm- Í-¤Û-¼Û-;-hP- ÍôÅÛ-=ô-¾Û-»- ÅôGÅ-hP- º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-Å-ºôG-GÛ-lô-Çoݤ-¤P-ÁôÅ-z®ôP-¤Dm-źÞ-jËÛ-Í-¼z-„ËÛ-»-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-zºÛ-Zïm-º±zÅ-VßP-hÝ-GbôP-fzÅ-ÇÀh- Gm¤-GÁÛÅ-±ôGÅ-ºhݺÛ-¸Ûm-ƒÛÅ-ˆÛ-zXôh-‚-ŸÛ-ºW¤-HÛ-n¤-q¼-zB¼-ƒÛÅ-‚Å-bï- z¼-ÇoP-½ÀâP-GÛ-D¤Å-mP-Åô¾-½ÀPÅ-ZÝP-ºyÛ-GbôP-Mã¼- º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-±P-¤ºÛ-¾ô-¼ïºÛ-»ôP-zz-ˆÛ-zM-V- 3 ¾Å-ZÝP-z-¾Å- ¤P-z-Gmh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-Mã-¤±m-hP- DÞPÅ-Bï¾-‚-Mã-»Ûm-q- Dô¼-»ÞG-hôm-GZï¼-Tm-±ôÅ-zXôh-zŸÛm-q-¼ïh- Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-zºÛ-fh- M¾-Dz-DG-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-hP- Dô¼-»ÞG-±m-¼ÛG-¤DÅ-hzP-DG-¾Å-Iâz-qºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±m-qºÛ-ºGm-º²Ûm- ͼ-;ï-qm-TºÞ-¼ÛÅ-ˆP- lô-Çoݤ-¾-ÅôGÅ-qºÛ-mÝÅ-qºÛ-¼ÛGÅ-zïh-uôh-GbôP-hÝÅ-hÝ-z-fôm-»G-ZÝP-hÝ-GbôP-fzÅ-hP- ŸÛP-q-±ôÅ-Åô-m¤-ºhïzÅ-¾Å-‚ïh-ÇePÅ-fh-ºHã¼-zTôÅ-zbP-z-»Ûm-m- ¤-ºôPÅ-q¼-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-±-iôh-¤fô-¼Þ-GbôP-¤Dm-HÛ-Åô¾-½ÀPÅ-hP- hÝ-z-ÅôGÅ-ZÝP-ºyÛ-GP-º±¤Å-GbôP-fÞz-ˆÛ-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG-TïÅ-¼ï-z-WÛ-»ôh-ÇSôm-hqGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎