M-mG-GÛ-¯-FÛ¤Å-mP-VôÅ-ŸïÅ-qºÛ-±ÛG-hPôÅ-ÅÞ-Gż-zTßG-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007.10.21

{}ü üM-mG-mP-h-z¼-‚ãP-¤-¥ôP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-¾- ¯-FÛ¤Å-mP-VôÅ-ŸïÅ-qºÛ-±ÛG-Gż-hÝ-zTßG-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-17qºÛ-¤WâG-bà-M¾-Dz-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-¾-ºHã¼-zTôÅ-ˆÛÅ-VôÅ-ŸïÅ-qºÛ-±ÛG-hPôÅ-ÅÞ-Gż-zTßG-‚Å-»ôh-q-hP- hï-mÛ-±ôGÅ-qºÛ-GŸÛ-¼Û¤-HÛ-¿e-Iâz-hP-ÆÛh-‚ãÅ-DG-¾G-¾ïm-ºDï¾-z¼-hÝÅ-ˆÛ-hGôÅ-¤Dô-hP-º±¤Å-q-ŸÛG-VGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-mÛ- VôÅ-¤ïh-qºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ÁÛG-»Ûm-»P- M-mG-mP-mP-q-hP- bºô- »ï-ÁÝ- D-Vï-ÅôGÅ-VôÅ-‚ïh-q-Å-»-zM-®¤-»ôh-q-¼ïh- hqï¼-m-zôh-mP-hGï-Çkï-DG-1700®¤-mP-hGï-ºhÝm-q-z®ßm-¤-46000 ®¤-hP- „À-væ¾-Vï-VßP-30 ¿ËG-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- É-am-P¤-¿Ëô-DºÛ-Å-DÞ¾-mP-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-VôÅ-IGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- ¯-FÛ¤Å-mP-VôÅ-Gż-ºWâG-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-i-MºÛ-fôG-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-£GÅ-„À-væ¾-Vï-VßP-30mÅ-xïh-;-®¤-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG »P-zôh-mP-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-GŸôm-q- Ⱥô-qïP- GÛÅ- h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-hP-VôÅ-‚ïh-±ôºÛ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-z¸P-qô-»ôh-q-hP- zôh-mP-mP-qºÛ-VôÅ-‚ïh-q-iâG-zM-®¤-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-hP-Vz-ÆÛh-„Àôm-Çeôm-DP- º²Ûm-BôP-hP-VôÅ-hôm- ±ôP-¾Å-ÅôGÅ-mP-ºGm-ºDÞ¼-GmP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎