M-mG-mP-D-q¼-fôG-mÅ-zl-¾m-»Û-Gï-GbôP-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚Å-q-hï¼-Bôm-zXôh-»ôh-qü


2007.12.25

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-¾G-ºEï¼-D-q¼-fôG-mÅ-ºyÛm-GbôP-‚ïh-q-mÛ-¸ÛP-V-ÇÀôP-fzÅ-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-D-z¸ô-¤Dm-¼ÛGÅ-¾-lÝP-lïG-GbôP-MãºÛ-OÛG-Æô¾-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q-hï-mÛ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-¬-zXôh-¼P-hzP-¾-lÝP-lïG-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-ˆÛÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-GmP-¤Dm-hP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-z¿e-dôGÅ-ºƒï¾-ºfÞh-±ôGÅ-qÅ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mPü M-mG-mP-uÛ-»ôPÅ-mÅ-‚Å-m-ZÛm-¿e¼-zŸÛm-¾G-ºEï¼-D-q¼-fôG-mÅ-ºyÛm-GbôP-zïh-GbôP-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-Å-»-180 ®¤-»ôh-q-hPü ¾G-ºEï¼-D-q¼-fôG-ºyÛm-GbôP-‚ïh-qºÛ-zMãh-¾¤-hï-mÛ-ºy¾-hÝ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-zºÛ-G¾-VïºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-M-mG-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzPü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-hG-fôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-»Ûm-q¼-zdïm-xÛ-¹-11 qºÛ-mP-qï-TÛP-IôP-Eï¼-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-ºyÛm-GbôP-i-MºÛ-q¼-PôÅ-fôG-¾-qï-TÛP-GÛ-Zïm-dôGÅ-qÅ-GŸÝP-GÛ-D-q¼-ÅôGÅ-ºƒï¾-¤fÞh-¾G-DÞPÅ-DG-hP-¤Z¤-¾Å-‚Å-bï-¾G-ºEï¼-D-q¼-fôG-mÅ-uÛ-±ôGÅ-fôG-¸ÛP-V-ÇÀôP-fzÅ-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-DºÛ-ºyÛm-GbôP-‚ïh-¤Dm-dôGÅ-ŸÛz-‚Å-bï-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾G-ºEï¼-D-q¼-fôG-ºyÛm-GbôP-‚ïh-Mã-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-OÛ¾-Æô¾-hï-mÛ-M-mG-mP-¬-zXôh-¼P-hzP-z;G-ºGôG-‚ïh-qºÛ-È-TP-GÛ-„Àô-º±z-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎