M-mG-mP-GÛ-hzP-V-GTÛG-ÇkÝh-ˆÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-hô¼-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-ºhÝG


2007.10.24

{}ü üM-mG-GÛ-GÝP-ƒm-bP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-zTß-zhÝm-q-hï-¤Wâ¾-zOÛ¾-¤±¤Å-ÅÞ-M-mG-GÛ-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-qºÛ-¤Û-ÇoÅ-hzP-V-GTÛG-ÇkÝh-ˆÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-hô¼-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü ¾ô-¤P-z¸P-z®ôm-hÝ-z;G-Z¼-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-M-mG-GÛ-GÝP-ƒm-bP-GÛ-ºGô-FÛh- =ºô-TÛ-»P-GÛ-iâP-»ÛG-G®ô-zô- qºô-fÞP-GÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-M-mG-GÛ-GÝP-ƒm-bP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-zTß-zhÝm-q-hï-¤WâG-zOÛ¾-z¼-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-hGº-Çeôm-‚ïh-Mã-GP-»P-¤ïh-q-hP- hôm-h¤-HÛ-hGº-Çeôm-‚ïh-ºôÅ-qºÛ-Vïh-hÝ- GÝP-ƒm-bP-GÛ-hzP-V-GTÛG-ÇkÝh-ˆÛ-¿e-uôh-hï-¤ïh-q-z¸ôÅ-mÅ-¤Û-Åï¼-n¤Å-¾-¼P-hzP-GÛ-fôG-mÅ-Gb¤-zXôh-ˆÛ-fôz-fP-hP- M-mG-GÛ-FÛ¤Å-ˆÛ-Oô¤-GŸÛºÛ-mP-Åô-ÅôºÛ-¤hÝm-¾¤-fôG-¼P-hzP-GÛ-fôG-ºIô-zBôh-ˆÛ-fôz-fP-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-Mã-»ôh-q-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-ºhÝG-ü DôP-GÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-hï-GºÛ-mP-M-mG-GÛ-GÝP-ƒm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-zTß-zhÝm-qºÛ-mP-¤Û-Ço-Gż-q-n¤Å-ÁïÅ-»ôm-hP-ºWôm-fP-GZÛÅ-;-»ôh-q-»Ûm-hÝÅ-mÝÅ-¿km-HÛ-¾Å-hôm-zOæz-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-mÅ-VïÅ-zÇeôh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-ºhÛÅ-M-mG-GÛ-¤Û-¤P-hˆãÅ-¤-n¤Å-ˆÛ-h;º-P¾-Åï¾-zºÛ-Vïh-hÝ-IôÅ-zÇkݼ-fzÅ-ÁïÅ-‚Å-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼- qôºô-fÞP-GÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-hïºÛ-mP-z;ôh-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎